Article highlighted

Så kan svenska städer spara energi motsvarande flera miljoner liter bensin

Att minska passagerartransporters energianvändning är en viktig fråga för att begränsa de globala koldioxidutsläppen och undvika katastrofala klimatförändringar. Aktuell forskning från K2 visar på effektiva strategier för att minska utsläppen från passagerartransporter i svenska städer.

Sittplatser på tunnelbanan

 

Jeffrey Kenworthy från Frankfurt University of Applied Sciences och Helena Svensson från Lunds universitet har med hjälp av data framtagen från tio svenska städer undersökt hur mycket energi som kan sparas genom olika tillvägagångssätt för privata, kollektiva och icke-motoriserade transportsätt.

– Genom att se på faktorer som exempelvis energianvändning per capita har vi jämfört städerna med varandra och med andra städer globalt för att därefter räkna ut potentialen för energibesparing genom fem olika strategier, berättar Helena Svensson.

Att fördubbla beläggningen i kollektivtrafiken i varje stad är enligt den aktuella studien den mest framgångsrika strategin. Allra mest energi kan städer spara om denna strategi kombineras med att också öka andelen dagliga resor med icke-motoriserade transportsätt, som cykel och gång, till femtio procent.

– Med den kombinerade strategin skulle man kunna spara energi motsvarande 1183 miljoner liter bensin i de tio städerna, vilket utgör nästan sextio procents besparing i förhållande till städernas totala energianvändning för privata passagerartransporter år 2015. Det motsvarar 2015 års sammanlagda energianvändning för privata passagerartransporter i Stockholm, Malmö och Jönköping, förklarar Helena.

Halvtomma bilar på vägarna kan betraktas som en outnyttjad resurs och initiativ som främjar samåkning har utforskats som metod för energibesparing i många städer runt om i världen. Resultatet från den aktuella studien tyder dock på att en ökad beläggning i bilar har en begränsad inverkan på energianvändningen. Att öka beläggningen i kollektivtrafiken tycks vara en mer effektiv åtgärd. Sammantaget har resultaten av studien stor betydelse för hur städer kan verka för att minska utsläppen av koldioxid.

– Vi hoppas att resultaten från denna studie ger inspiration till förändring, eftersom de tydligt visar att det finns åtgärder städer kan vidta som påtagligt minskar utsläppen av koldioxid, säger Helena Svensson.


Sex scenarier och tio städer

Studien baserades på systematisk empirisk forskning om tio svenska städer: Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Uppsala, Västerås, Örebro, Jönköping och Umeå.

Sex olika scenarier testades för att jämföra energibesparingen: 

  1. Öka beläggningen i kollektivtrafiken i respektive svensk stad till genomsnittliga europeiska nivåer (bussar 35%, spårväg 48%, tunnelbana 60%, förortsjärnväg 35%)
  2. Fördubbla beläggningen i kollektivtrafiken i respektive svensk stad
  3. Öka beläggningen i bilar i respektive svensk stad med 10%
  4. Minska energianvändningen per bilfordonskilometer med 15%
  5. Öka andelen dagliga resor med icke-motoriserade transportsätt till 50%
  6. Ett sjätte "bästa scenario" genom att kombinera scenario 2 och 5.

Läs mer i studien Exploring the Energy Saving Potential in Private, Public and Non-Motorized Transport for Ten Swedish Cities

Helena Svensson är utbildningsansvarig på K2 och forskare på Lunds tekniska högskola.