Article highlighted

Skickliga studenter prisade

Tre studenter har tilldelats K2-priset för sina uppsatser. Grattis säger vi till Jenny Lindblad som skrev bästa uppsats på mastersnivå och Henrik Simon Grell och Victor Öberg som skrev den bästa uppsatsen på kandidatnivå tillsammans.

K2 delar vartannat år ut vårt egna pris för bästa uppsats inom kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. Bedömningskriterierna var hög vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans och utvecklingspotential.

Pristagare i K2:s uppsatstävling

2015 års priser gick till Jenny Lindblad, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet för bästa uppsats på mastersnivå , och Henrik Simon Grell och Victor Öberg, Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola, för bästa uppsats på kandidatnivå.

Jenny Lindblad belönades för uppsatsen "Metro barriers in the making: the political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm" (PDF, 1,5 MB) och Henrik Simon Grell och Victor Öberg för uppsatsen "Planeringsprocesser och kunskapsrepresentation: en studie om problemformuleringar och åtgärdsprioriteringar" (PDF, 1,1 MB).

Prissumman uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats. 
 

Motivering mastersuppsats:

Jenny Lindblad tilldelas årets K2-pris för bästa uppsats på mastersnivå för hennes sätt att studera kollektivtrafik på ett alldeles nytt och kreativt sätt. På ett förtjänstfullt sätt utforskas hur ett tekniskt system, i detta fall spärrarna i Stockholms tunnelbana, påverkas av och påverkar resenärers beteende samt har en inverkan på de sociala relationerna. Uppsatsen håller en mycket hög vetenskaplig nivå med gedigen teoretisk förankring och spännande metodansats och påminner om hur viktigt det är att studera kollektivtrafikens många aspekter utifrån olika perspektiv.

Motivering kandidatuppsats: 

Henrik Grell & Victor Öberg tilldelas årets K2-pris för bästa uppsats på kandidatnivå för att de lyfter fram de demokratiska problemen med det samrådsförfarande som råder idag i stadsplaneringsprocesser. De belyser hur viktigt det är att olika grupper i samhället är delaktiga redan vid problemformuleringen för att säkerställa att rätt problem åtgärdas på mest lämpliga sätt för att skapa hållbar mobilitet. Uppsatsen är skriven med hög akademisk kvalité och med en bra koppling till såväl metodrelevant som ämnesrelevant litteratur och visar på en insikt kring olika metoders möjligheter och begränsningar.

K2 vill med detta pris få fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för att studera och arbeta med kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet. Priserna delades ut på Transportforum den 12 januari 2016.