Article highlighted

Smart mobilitet i kollektivtrafiken påverkar samverkan och styrning

I det nya stadsdelsområdet Barkarbystaden har man i ett par pilotprojekt infört små förarlösa bussar och mobilitet som tjänst (MaaS) i kollektivtrafiken. Kelsey Oldbury har i sin licentiatavhandling undersökt vad som sker i styrning och samverkan mellan tre olika samarbetspartners och de nya mobilitetslösningarna.

 

− Utgångspunkten var att utforska och förstå vad som händer i specifika sammanhang där man lanserar smart mobilitet, säger Kelsey Oldbury, forskningsassistent vid K2 och VTI:s enhet MAP (Mobilitet, aktörer och planering).

Hon har studerat processerna kring styrning och planering av kollektivtrafik när transportsektorn förändras och utvecklas med nya smarta mobilitetstjänster.

Pilotprojekten innebär att Region Stockholm, bussoperatören Nobina och Järfälla kommun tillsammans har jobbat med att implementera nya mobilitetslösningar med förarlösa bussar och MaaS i Barkarbystaden. Samarbetet har utgått ifrån att både utveckla kollektivtrafik tidigt i samband med en storskalig stadsutvecklingsprocess, och att utveckla och testa nya koncept och ny teknik. Det kommunala innovationsbolaget Barkarby Science samt Nobinas innovationsbolag Nobina Technology har varit en viktig del  i processen som lett fram till de två pilotprojekten.

Bussar och MaaS möter kollektivtrafiken olika
− Arbetet kopplat till Barkarbystaden är intressant eftersom projekten dels belyser mötet mellan smart mobilitet och kollektivtrafik, dels skillnaden mellan autonoma bussar och MaaS som olika koncept och teknik men som båda ryms inom begreppet smart mobilitet, säger Kelsey.

Pilotprojektet med de autonoma bussarna knöt an till formella dokument, roller och processer för kollektivtrafikförsörjning medan MaaS-piloten visade hur relationerna ändrades mellan operatören och kollektivtrafikmyndigheten som en del av appen som skapades. Där ingår kollektivtrafik i ett nytt sammanhang bland flera mobilitetstjänster.

− Därför ger utvecklingen i Barkarbystaden insikter i hur nya smarta mobilitetstjänster påverkar både planering och styrning av kollektivtrafiken, och samarbetet mellan myndigheter och leverantörer, säger Kelsey.

Eftersom regionen och Nobina redan var aktörer i transportsektorn hade de idéer om vad MaaS ska innebära. Tidigt 2017 skickade Nobina Technology in ett förslag till Trafikförvaltningen när de gick ut med att de skulle testa olika MaaS piloter i Stockholmsregionen. Det ena pilotprojektet med Nobina Technology inkorporerades sedan i det större samverkansprojektet i Barkarbystaden.

− Så jag skulle säga att den här formen för MaaS är utformad enligt transportsektorns strukturer och idéer. Tjänsten lanserades med specifika mobilitetstjänster för både Barkarbystaden och hela Stockholmregionen.  I min avhandling för jag en diskussion kring att det därför var svårare för kommunen att förhålla sig till MaaS, och att ta ställning till en plattform som ska fungera på regional nivå. Eftersom kommuner har mer ansvar och inflytande över bebyggelseprocesser skulle en kommun kanske istället utforma ett MaaS- tjänst på ett annat vis, möjligen mer kopplat till boende.

Projekt kring nya tjänster ger insikter om framtida samverkan
− Det är många saker som sker samtidigt. Dels är det intressant att följa hur de olika pilotprojekten i Barkarbystaden har visat hur smart mobilitet innehåller så många dimensioner eftersom det egentligen är ett paraplybegrepp. Dels är det intressant med de olika aktörernas övergripande samverkan när det är ett relativt nytt sätt att jobba på. De tre aktörerna hade sedan tidigare etablerad kontakt och relationer med varandra. Men samverkan kring pilotprojekten och utveckling av nya tjänster har varit en ny samlingspunkt som jag tror har lett till nya insikter om hur samverkan kan ske i fortsättningen, säger Kelsey.  

En annan sak som blev tydlig var hur aktörernas olika roller påverkade utvecklingen av samverkan och piloterna. Region Stockholm och Nobina är aktörer vars fokus är trafik, i jämförelse med kommunen vars uppdrag omfattar alla delar av samhället och medborgarna.

− När det gäller bussoperatören har det här fallet gett oss insikter i hur operatören utvecklas som leverantör av autonoma fordon och som ansvarig för en MaaS-tjänst. Smart mobilitet domineras ofta av nya privata företag och nya tjänster. Bussoperatören är därför en intressant aktör eftersom de formellt är en privat aktör samtidigt som de agerar som ansvariga för en samhällsservice på uppdrag av en regional kollektiv trafikmyndighet, säger Kelsey.

Projektet ’Modern mobilitet i Barkarbystaden’ pågick mellan 2018 och avslutades i december 2020, men utvecklingen av piloter som lanserats under tiden fortsätter. Men det Kelsey Oldbury ser i sin studie är att projektet väcker frågor om pilotprojektets roll i styrning och ansvar för den smarta mobiliteten i kollektivtrafiken.

Piloter formar framtidens processer
− Pilotprojektet används ofta för att testa hur man kan göra om i mobilitetssystemet, som en strategi eller verktyg för att utveckla kunskap och lansera nya tjänster. Därför är det intressant att följa det som sker i Barkarbystaden. Jag menar att om smart mobilitet är framtiden – eller en viktig del av framtiden, då är det viktigt att kommun, region och nationell nivå funderar på strategier och förhållningsätt till smart mobilitet på en bredare nivå utöver deras engagemang i olika pilotprojekt. Det är en komplex balansgång men det är viktigt att offentliga aktörer har verktygen och kunskap för att ställa krav och säkerställa processer.

 

Kelsey Oldbury är forskningsassistent vid K2 och VTI:s enhet MAP (Mobilitet, aktörer och planering). Hon var industrilicenciat vid avdelningen för urbana och regionala studier på KTH där hon presenterade sin licenciatavhandling den 12 februari 2021.

Länk till avhandlingen: Public transport meets smart mobility

Kontakt: e-post: kelsey.oldbury@vti.se