Article highlighted

Socialt hållbar tillgänglighet

En ny antologi om socialt hållbar kollektivtrafik beskriver hur transportsystemet påverkar olika grupper och bidrar med kunskap som krävs för att politiska mål om social hållbarhet ska kunna uppnås.

resenärer


Trots att kollektivtrafiken både speglar och förstärker konflikter mellan olika samhällsgrupper är socialt hållbar tillgänglighet ett relativt nytt begrepp inom transportområdet.

− Det efterfrågas kunskap om vad ett socialt perspektiv på transportplaneringen innebär och hur det praktiskt kan omsattas i åtgärder som fungerar för alla resenärer, menar K2:s Christina Lindkvist som är en av redaktörerna till den nya antologin Kollektiva resor, utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet.

Transportplaneringens fokus på starka stråk och hög hastighet har visat sig gynna relativt välbeställda resenärer, som redan har goda mobilitetsresurser. Mindre resursstarka resenärer, som till exempel kan vara beroende av att resa på udda tider på dygnet, får längre pendlingstider och mindre tid för familj, vänner och avkoppling.

Covid-19-pandemin har ytterligare synliggjort den sårbarhet det innebär att vara beroende av kollektivtrafiken. De som inte kan avstå från att resa kollektivt får trängas på bussar och tåg där både chaufförer och resenärer kan utsättas för smittspridning.

Den nya antologin om socialt hållbar tillgänglighet analyserar hur tillhörighet och utsatthet konkret tar sig uttryck i kollektivtrafiken. En röd tråd är olika individers och sociala gruppers upplevelser, tolkningar och konkreta mobilitetsstrategier.

− Det är en viktig uppgift, både för forskare och för planerare, att ta fram kunskap och utveckla metoder som bidrar till att politiska mål om social hållbarhet kan uppnås. Den traditionella transportplaneringen behöver därför kompletteras med kunskap som tar fasta på hur transportsystemet påverkar olika sociala grupper, säger K2:s Malin Henriksson som är antologins andra redaktör.

Antologin Kollektiva resor, utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet ges ut vid Arkiv förlag.

Kontakt
Christina Lindkvist, forskare vid Malmö universitet
E-post: Christina.Lindkvist@mau.se
Telefon: 040-665 77 93

Malin Henriksson, forskare vid Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI
E-post: Malin.Henriksson@vti.se
Telefon: 013- 20 41 12