Att styra mot ökad kollektivtrafikandel

Joanna Dickinson, Anders Wretstrand. K2 Research 2015:2. Lund 2015.

Denna rapport utgör en sammanfattande kunskapsöversikt av styrmedel för ökad andel kollektivtrafik av det motoriserade resandet. Den baseras på svenska och internationella studier. Rapporten visar att det finns omfattande kunskap om vad som karakteriserar attraktiv kollektivtrafik. Däremot finns det relativt få studier som analyserar effekter av styrmedel för överflyttning från bil- till kollektivtrafik. Det är ofta svårt att utläsa entydiga effekter av enskilda styrmedel. En viktig orsak är att styrmedlen sällan genomförs separat, utan som en del av en större uppsättning av styrmedel och åtgärder. Rapporten är producerad av personer verksamma inom K2 på uppdrag av Trafikverket.

Rapportkategori: 
K2-rapporter