Coronakrisens effekter på persontrafikresor med fokus på kollektivtrafiken

Coronakrisens effekter på persontrafikresor med fokus på kollektivtrafiken

Den här studien ska undersöka Coronakrisens förlopp och se hur det påverkar resandevolymer av persontrafik från vägtrafik, kollektivtrafik, cykel och gång. Effekter på resandet kommer att följas 1,5 år efter krisens start för att beskriva i vilken takt trafiken kommer tillbaka och för att identifiera eventuella kvarstående effekter efter 1,5 år. Hur trafiken förändras med avseende på veckodag och tid på dygnet analyseras. En ekonometrisk studie av kollektivtrafikresor i Stockholm och Malmö kommer göras för att se hur resande påverkas två städer som har drabbats olika hårt av covid-19, men som även i utgångsläget skiljer sig åt något.

Projektledare: 
Lisa Svanberg
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
900 000 kr
Period: 
2020 till 2022