Digital workshop för forskare och praktiker - Hur får transportforskning om samhälle och människor betydelse i praktiken?

Transportsektorn står inför stora utmaningar för att leva upp till FN:s globala mål för hållbar utveckling och förhoppningarna på forskningens bidrag är stora. Den tekniska, naturvetenskapliga, och nationalekonomiska forskningen tycks ofta mer framgångsrik i att påverka beslut, policyutveckling och själva genomförandet än annan samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning som ofta spelar en mer undanskymd roll. På workshopen ställer vi därför frågorna: Vilka behov finns för transportforskning om samhälle och människor? Varför kommer samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inte till användning i samma utsträckning som teknisk och naturvetenskaplig? Behöver den få större betydelse och i så fall hur?

Onsdagen den 12 maj 2021 

Program

Kl. 09.30: Check-in

Kl. 10.00: Välkommen med Claus Hedegaard Sørensen (K2 och VTI) och Matts-Åke Belin (Vision Zero Academy/Trafikverket och KTH)

Kl. 10.15: Greg Marsden (University of Leeds): Rethinking the study of transportation policy?

Kl. 10.45: Fikapaus

Kl. 11.00: Claes Tingvall (Chalmers tekniska högskola, fd trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket): Forskning som används

Kl. 11.30: Merritt Polk (Göteborg Universitet): Erfarenheter av samproduktion

12.00: Lunch

13.00: Parallella grupparbeten

Varje grupp består av både forskare och praktiker. En grupp forskare fokuserar på klimat & transport (leds av Lena Hiselius, Lunds universitet och K2), en annan på nollvisionen (leds av Matts-Åke Belin, Vision Zero Academy/Trafikverket och KTH) och en tredje på kollektivtrafik (leds av John Hultén, K2). Grupparbetena söker svar på tre frågor:

- Önskar vi att forskning om samhälle och människor får större betydelse inom detta område?

- Vad ser vi som förklaringar på denna forsknings (begränsade) betydelse?

- Hur kan transportforskning om samhälle och människor (eventuellt) få större betydelse i praktiken?

14.00: Gemensamt erfarenhetsutbyte i plenum.

14.30: Slut

Samtliga presentationer är 15 minuter, och efterföljs av 15 minuters frågor och diskussion. Workshopen sker huvudsakligen på svenska.

Anmälan sker genom e-post till Claus Hedegaard Sørensen så fort som möjligt men senast den 10 maj. I anmälan ska du samtidigt uppge vilka av de parallella grupparbetena du önskar delta i (klimat & transport, nollvisionen eller kollektivtrafik).

 

Datum: 
onsdag, 12 maj, 2021
Plats: 
digitalt