Produktion och användning av batterier för eldrivna bussar

Mikael Lantz och Malin Aldenius, K2 Working paper 2020:3, februari 2020

Kollektivtrafiken har historiskt haft en viktig roll i omställningen till ett förnybart transportsystem genom att skapa efterfrågan på förnybara drivmedel och tillhörande distributionssystem. Lokala bussflottor har tex ofta varit avgörande för en utbyggd produktion och användning av biogas. Idag går utvecklingen mot en elektrifiering av kollektivtrafiken vilket kan leda till en fortsatt minskad miljöpåverkan globalt och lokalt. Samtidigt finns studier som visar att produktionen av de batterier som används i elbussar kan ha en betydande miljöpåverkan. Hur stor denna miljöpåverkan blir påverkas bland annat av vilka batterier som används och hur stora de är vilket också styrs av hur infrastrukturen för laddningen byggs upp. Samtidigt sker det en snabb utveckling på området och uppgifter om miljöpåverkan riskerar att snabbt bli inaktuell. För att trafikhuvudmännen ska kunna leda utvecklingen mot en ansvarsfull elektrifiering är det därför av stor vikt att dessa förses med uppdaterade data om miljöpåverkan från produktion och laddning av batterier samt hur infrastrukturens utformning påverkar förutsättningarna för en så låg miljöpåverkan som möjligt. För att trafikhuvudmännen ska kunna upphandla fordon och infrastruktur med så liten negativ påverkan som möjligt är det också viktigt att identifiera vilka krav eller frågor som behöver ställas för att upphandlingen ska leda till önskat resultat.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: