Kunskapsöversikt: Stadsmiljöavtalets politiska process

Elias Isaksson och Åsa Knaggård, K2 Working paper 2019:10, augusti 2019

Stadsmiljöavtalet är en nationell satsning som innebär att kommuner och landsting kan

ansöka om delfinansiering av satsningar på infrastruktur för kollektivtrafik och cykel för

att skapa hållbar stadsutveckling. Regeringen fattade beslut om satsningen 2015 och

sedan dess har fem ansökningsomgångar genomförts. Totalt har 170 ansökningar kommit

in varav 77 har tilldelats sammanlagt 2,5 miljarder SEK av Trafikverket.

Stadsmiljöavtalet har fått sitt namn efter Norges motsvarighet, bymiljøavtale. Den

svenska policyn skiljer sig dock från den norska genom att (1) utgöras av

myndighetsbeslut och inte avtal, och (2) genom att inte vara inriktad främst mot de stora

städerna. Även om stadsmiljöavtalet baseras på projekt som kommunerna själva väljer att

söka medel för, utgör policyn en relativt stark statlig styrning. Denna ligger främst i

Trafikverkets utvärderingskriterier och de motåtgärder som kommunerna lovar. Det kan

bland annat handla om att kollektivtrafikperspektiv ska föras in i olika plandokument.

Att det har varit kort tid mellan utlysning och deadline och till slutdatum för

färdigställande av projekten har lett till att kommunerna i många fall redan fattat beslut

om de projekt som senare beviljats medel av Trafikverket. Det innebär att

stadsmiljöavtalet snarare kan ses som en möjliggörande faktor än det som genererar

förändring.

På nationell nivå finns ett flertal mål kopplat till stadsmiljöavtalen. Dessa handlar om

hållbara stadsmiljöer, en ökning i kollektivtrafikens andel av de totala persontransporterna,

och minskade utsläpp av växthusgaser. Inledningsvis fanns också ett mål

om ökat bostadsbyggande kopplat till policyn. Vilket genomslag målen får på lokala nivå

är oklart. Att målen är flera och att målet med hållbara stadsmiljöer går att tolka på olika

sätt möjliggör att kommunerna tolkar och prioriterar dem olika. I och med att de lokala

besluten i flera fall föregår den nationella policyn finns det också lokala målsättningar

som kan konkurrera med de nationella.

Genomförandet av stadsmiljöavtalet på lokal nivå innebär en balansgång mellan den

expertkunskap som tjänstepersoner besitter och den demokratiska förankring som sker

genom den politiska debatten. Båda är nödvändiga för att de projekt som finansieras ska

vara så effektiva som möjligt och samtidigt accepteras av medborgarna.

Vilka effekter stadsmiljöavtalet kommer att få är oklart. Då många lokala projekt var

beslutade innan finansieringsbeslutet är det svårt att hävda att policyn ledde till projekten.

Det går dock att anta att policyn skyndade på genomförandet av projekten. Trafikverkets

utvärdringskriterier och de motåtgärder som krävdes kan också ha gett ett större

inflytande till lokala politiker och tjänstemän som arbetar för en hållbar stadsutveckling.

Därmed spelar dessa en viktig roll i styrningen.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: