Trängsel i kollektivtrafiken

Björn Lidestam, K2 Working paper 2021:5

Tekniska förutsättningar för att undersöka effekterna av insatser för att minska trängsel i kollektivtrafiken med objektiva mått undersöktes, i syfte att förbereda för framtida studier. Insatserna kan handla dels om samhällsinsatser där grupper av kollektivtrafikresenärer får sina restider mer utspridda över dygnet, dels om insatser där resenärerna uppmuntras att resa med avgångar utan trängsel.

Fem enkätundersökningar med totalt 7605 respondenter genomfördes också, i syfte att undersöka (1) om utspridda skolstartstider i Göteborg och Linköping haft mätbar effekt på upplevd trängsel under hösten 2020; (2) resenärernas upplevelser av trängsel, oro för att bli smittade, och trängseltolerans; och (3) hur information om fyllnadsgrad påverkar resval både generellt och för olika resenärskategorier.

Resultaten visar att det finns goda tekniska förutsättningar att undersöka objektiva effekter av insatser för att minska trängsel, genom att använda Östgötatrafikens valideringsdata. Enkätstudierna visade att resenärerna skulle uppskatta lättillgänglig trängselinformation. De flesta resenärer tolererar att fordonet kan vara upp till 25% fullt för att kännas säkert ur smittspridningssynpunkt, medan bara en liten andel tolererar 75% fullt eller mer. De flesta skulle antingen vara beredda att välja andra restider, avstå sin resa den dagen, eller välja annan resväg utifrån trängselinformationen. Trängsel­information skulle också minska resenärernas oro för att bli smittade i kollektivtrafiken. Lättillgänglig trängselinformation skulle därför kunna vara effektivt för att minska trängsel i högtrafik.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: