Frivillighet och konsekvensernas decentralisering

Alexander Paulsson och Jørgen Aarhaug, K2 Working paper 2021:18

Kommunal reglering av delade elscootrar

Under de senaste åren har delade, friflytande elscooterar koloniserat de centrala delarna av de stora städerna i Europa. Elscootrarna tillskrivs stora förhoppningar. De antas kunna lösa problem med den så kallade ”sista kilometern”, det vill säga den sista resvägen till eller från hemmet/jobbet och busshållplatsen/tågstationen. Tillsammans med kollektivtrafiken antas därför de hyrda elscootrarna erbjuda hållbar mobilitet för ”hela resan”. Många hyr-elscooterbolag marknadsförs också som hållbara och koldioxidneutrala. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstora städer i Sverige arbetat med regelverk kring hyrda elscootrar. Vilka problembilder bygger regleringen på, vilka typer av regelverk arbetar de med, hur samverkar de med elscooterföretagen kring regelutvecklingen, och hur lär kommunerna av varandra när det gäller regelutveckling? Dessa frågor har väglett denna kartläggningsstudie.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: