Omprioritering av gaturummet – Exempel från Europa

Emma Hermansson. Rådslaget rapport. Mars 2022.

Under COVID-19-pandemin har städer runt om i världen tvingats anpassa sig till nya krav. Många städer har gjort snabba omprioriteringar av gaturummet, främst med syftet att skapa mer plats åt fotgängare och cyklister för att minska trängsel i kollektivtrafiken och användningen av privata motorfordon (Nikitas et al., 2021). Den här sammanställningen presenterar olika exempel på sådana projekt. Syftet är att ge en bred bild av olika genomförda, framtida och potentiella projekt som planerats och utvecklats i samband med pandemin. Geografiskt begränsas exemplen till en europeisk kontext med ett huvudsakligt fokus på städer som har eller planerar att genomföra ett flertal olika omprioriteringar.

Publication type: 
Other