Plats, pengar och prioritet

Dickinson, Wretstrand. K2 Working Papers 2016:7.

Denna rapport redovisar resultatet av en omfattande kvalitativ intervjustudie. Resultaten redovisas deskriptivt och uttömmande, och tematisk analys har använts. Inget särskilt teoretiskt ramverk, utöver vad som är känt om styrmedels funktion och användning, har använts för att analysera och syntetisera respondenternas svar. Detta kommer att göras i en kommande vetenskaplig artikel. Intervjustudien har gjorts inom ramen för ett uppdrag av Trafikverket att kartlägga styrmedel för ökad kollektivtrafikandel av persontransporter i städer.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: 
Research project: