Public transport and social justice in Malmö

Anders Melin, K2 Research 2020:1, June 2020

Den här rapporten bygger på en fokusgruppstudie av hur MalmöExpressen och

Malmöpendeln har påverkat resvanorna hos invånare i Rosengård. Utgångspunkten är att

båda dessa kollektivtrafikinvesteringar har haft ett uttalat socialt mål att öka

tillgängligheten för Rosengårdsbor. Det är därför av stort intresse att studera hur dessa

investeringar påverkat tillgängligheten för invånarna i området. En teoretisk

utgångspunkt för studien är forskningsområdet ”transporträttvisa”, vilket intresserar sig

för hur transportlösningar påverkar olika samhällsgrupper. Studien använder sig av

förmågemodellen (the capability approach) som teoretiskt ramverk för att analysera hur

MalmöExpressen och Malmöpendeln påverkar möjligheterna att vara mobil och hur de

påverkar vardagslivet för invånarna i Rosengård. Studiens syfte är att kartlägga olika

uppfattningar bland invånare i Rosengård om hur MalmöExpressen och Malmöpendeln

har påverkat deras resvanor och vardagsliv.

Studien visar att deltagarna fokusgrupperna i allmänhet hade en positiv inställning till

MalmöExpressen. Flera fokusgrupper framhöll att de reser oftare med buss nu än när ”den

gamla linje 5” trafikerade sträckan. De framhöll att MalmöExpressen är snabb och smidig

att använda sig av. I jämförelse med andra busslinjer, framför allt buss 33 och 35 som

också passerar genom Rosengård, finns det många fler säten och mer plats för barnvagnar.

Speciellt de äldre fokusgruppsdeltagarna uppskattar att det finns många dörrar på

bussarna, eftersom det gör det enklare att hitta en ledig plats. MalmöExpressen är också

mycket mindre försenad än andra busslinjer. Något som upplevs som negativt är dock att

förarna ofta kör mycket fort och ibland tvärbromsar, vilket gör det farligt för

passagerarna, särskilt barn och äldre. Vissa av fokusgruppsdeltagarna föredrar att köra

bil, eftersom bussen upplevs som otrygg.

Många av fokusgruppsdeltagarna var också positiva till Malmöpendeln och Rosengårds

station, bland annat för att den har potential att göra Rosengård mer attraktivt. Dock hade

de flesta av deltagarna rest med Malmöpendeln endast ett fåtal gånger eller inte alls.

Några nämnde att de ofta reser med Malmöpendeln på helgerna, exempelvis till

Hylliebadet eller till köpcentret Emporia som ligger vid Hyllie. Det framhölls som en

fördel att det går mycket snabbare att ta sig till Hyllie med Malmöpendeln än med buss.

Utifrån förmågemodellen kan man dra slutsatsen att framför allt MalmöExpressen men

också till viss del Malmöpendeln har haft en positiv inverkan på förmågorna och

funktionerna hos flera av deltagarna i fokusgrupperna. En funktion defineras i detta

sammanhang som vad en person är eller gör, exempelvis att vara föräldrar eller att

engagera sig politiskt, medan en förmåga defineras som en möjlighet att välja en viss

funktion. En distinktion görs mellan grundläggande och sekundära förmågor där de förra

är mer allmänna, exempelvis förmågan att bevara hälsan, medan de sekundära

förmågorna är nödvändiga för att förverkliga de grundläggande förmågorna. Den

sekundära förmågan att resa till läkare eller till ett apotek är exempelvis nödvändig för att

förverkliga förmågan till hälsa. MalmöExpressen har för många av deltagarna haft en

positiv påverkan på deras sekundära förmågor att resa till ett arbete, till en utbildning, till

läkare, tandläkare eller apotek, till butiker, till fritidsaktiviteter och till vänner och

släktingar. Dessa är i sin tur nödvändiga för att förverkliga förmågorna att arbeta, att

utbilda sig, att bevara hälsan, att ha en berikande fritid och förmågan till anknytning.

MalmöExpressen verkar också ha haft en positiv påverkan på förmågan till självrespekt

för deltagarna i fokusgrupperna, eftersom den signalerar att Malmö stad investerar i att

förbättra levnadsvillkoren för invånarna i Rosengård. Malmöpendeln verkar framför allt

ha en positiv påverkan på förmågan till självrespekt och förmågan att ha en berikande

fritid. Baserat på denna studie kan vi inte dra några säkra slutsatser om hur vanligt

förekommande de positiva upplevelserna av MalmöExpressen och Malmöpendeln är.

Med tanke på att fokusgruppsdeltagarna representerar olika åldersgrupper, olika

etniciteter och båda könen, är det dock sannolikt att deras positiva upplevelser delas av

många andra invånare i Rosengård.

Publication type: 
K2 reports
Research areas: