Information-based Disturbance Management for Public Transport

Åse Jevinger, Jan. A. Persson. K2 Working Papers 2016:15.

De miljöproblem som världen står inför idag har ökat medvetenheten om olika transportalternativ och deras respektive konsekvenser. I samband med detta ses kollektivtrafiken ofta som ett viktigt verktyg för att uppnå ökad hållbarhet. Kollektivtrafiken måste dock vara både tillgänglig och pålitlig för att människor ska välja bort den egna bilen som transportmedel till förmån för kollektivtrafiken. Så är inte alltid fallet idag. Den här rapporten undersöker vilken information och kommunikation som saknas under en störning i kollektivtrafiken i södra Sverige. Undersökningen innehåller intervjuer med de berörda aktörerna, litteraturstudier och analys. Både aktörernas och resenärernas perspektiv beaktas. Utifrån resultatet av undersökningen presenteras och diskuteras även ett antal potentiella lösningar. Framförallt föreslås ett incheckningssystem för resenärer och ett, för alla aktörer inom kollektivtrafiken i regionen, gemensamt informationssystem. Incheckningssystemet skulle möjliggöra bättre information och tjänster till resenärerna alltmedan det gemensamma informationssystemet skulle möjliggöra mer effektiv informationsdelning mellan aktörerna.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: