Insamling och analys av väntetider och ruttval - en del i utvärderingen av stadsmiljöavtalet i Lund

Ulrik Berggren, K2 Working paper 2019:13, oktober 2019

Den här rapporten är en del av K2:s arbete med att utvärdera stadsmiljöavtalet, ett

styrmedel för att främja hållbara stadsmiljöer. K2:s arbete har syftat till att öka kunskapen

om stadsmiljöavtalet som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel

persontransporter sker med kollektivtrafik och, för vissa avtal i senare omgångar, även

med cykel. K2:s arbete har haft två inriktningar, en processutvärdering och en

effektutvärdering av avtalens åtgärder och motprestationer. Inom processutvärderingen

har studier genomförts kring hur kommuner, landsting och regioner, statliga myndigheter,

m.fl. agerar och samarbetar och hur detta har påverkat avtalens inriktning och

genomförande. Effektutvärderingen å sin sida har framförallt behandlat resande,

förändringar i styrande och vägledande dokument, satsningar på hållbara transporter samt

bostadsbyggande och bebyggd miljö. Projektet har avgränsats till de avtal som slöts

mellan åren 2015 och 2017 (dvs i de fyra första ansökningsomgångarna), vilka

sammanlagt utgör 65 stycken. Arbetet har främst bedrivits inom ramen för två

doktorandprojekt, ett med utgångspunkt i processutvärderingen (doktorand från

samhällsvetenskaplig fakultet) och ett inriktat på att studera effekter (doktorand från

teknisk fakultet). Dessutom har seniora forskare och civilingenjörsstudenter medverkat i

projektet.

Denna rapport innehåller text som låg till grund för det mittseminarie som genomfördes

inom doktorandprojektet på tekniska fakulteten LTH, Institutionen för Teknik och

samhälle, avdelningen Trafik och väg. Texten består av en sk mittseminariekappa som

beskriver forkningsområdet samt binder ihop detta med resultat från artiklarna och de två

artiklar som hittills blivit publicerade inom doktorandprojektet. Dessutom inleds

rapporten med en introduktion till doktorandprojektet på svenska där detta arbete sätts i

relation till arbetet med att utvärdera stadsmiljöavtalet. Mittseminariet ägde rum den 25

oktober 2019. Handledare för detta doktrandprojekt är Anders Wretstrand, Karin

Brundell Freij och Helena Svensson, alla på Institutionen för Teknik och samhälle, Lunds

tekniska högskola.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: