Planeringsprocesser och kunskapsrepresentation: En studie om problemformuleringar och åtgärdsprioriteringar

Henrik Simon Grell & Victor Öberg, Urbana studier, Malmö högskola, 2015.

Uppsats belönad med K2-priset 2015. I dagens planeringsprocesser inkluderas medborgare huvudsakligen genom samrådsprocessen. Detta innebär två huvudsakliga problem: Det första problemet är att medborgares kunskap inkluderas först efter att problemen för en planeringsprocess är fastställda. Det andra problemet är att det endast är de medborgare som närvarar vid samrådet som möjlighet att representera sin kunskap och sina åsikter. Uppsatsens syftar därför till att undersöka om och eventuellt hur olika kunskapsunderlag påverkar hur problem formuleras i stadsplaneringsprocesser. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur inkluderingen av olika former av kunskap kan påverka vilka åtgärder som prioriteras inom stadsplaneringsprocesser.

Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: