Utveckling av data-driven metod för att beskriva reseefterfrågan med kollektivtrafik

Utveckling av data-driven metod för att beskriva reseefterfrågan med kollektivtrafik

Kollektivtrafikplanerare och analytiker saknar idag verktyg för att ta reda på detaljerade resmönster med regional kollektivtrafik, på linje- och hållplatsnivå, samt hur det totala resandet mellan områden ser ut över tid. Dessutom finns en trend att nya biljettsystem erbjuder allt sämre möjligheter att erhålla data som beskriver efterfrågan på kollektivtrafik på ett detaljerat sätt. Samtidigt innebär en ökad förändringstakt i resbehov på grund av förändrade omvärldsfaktorer, urbanisering och klimatanpassning att kollektivtrafikens utbud behöver anpassas efter efterfrågan både i tid och rum. Föreslaget projekt syftar till att utveckla nya metoder för att beskriva efterfrågan på ett detaljerat sätt i tre dimensioner – tidsmässigt, rumsmässigt och populationsmässigt. Den senare dimensionen är viktig för att adressera samhällsmål kopplade till rättvisa och inkludering, men där det finns bristfälligt underlag i kollektivtrafikens planeringsskede i nuläget. Projektet är tänkt att ske genom samproduktion där projektets deltagande forskare arbetar tillsammans med tjänstemän vid fem regionala kollektivtrafikmyndigheter (Västtrafik, Skåne, Region Värmland, Region Uppsala och Region Östergötland) där tjänstemännen formar en användargrupp. Deltagande organisationer bidrar även med data rörande trafik och resande, vilket i kombination med externa datakällor ska ligga till grund för metodutvecklingen. Metodiken innefattar en kontinuerlig validering med hjälp av en sekundär empirisk datakälla över verkligt resande (en dedikerad resvaneundersökning).

Projektledare: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, K2
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 207 400 kr
Period: 
2023 till 2024