Article highlighted

Experiment för hållbar mobilitet

Våra städer har under de senaste 100 åren till stor del präglats av bilen. Bilen har påverkat allt från den moderna stadsplaneringen till hur vi konsumerar, bor, arbetar och inte minst dagens fossilberoende och utsläpp av växthusgaser. Svensk kommunal planering har varit inriktad på att tillgodose en prognostiserad ökad efterfrågan på bilresor och bilen har varit en given parameter i all trafikplanering.

Hyrcyklar i Göteborg


Idag pågår en snabb teknikutveckling inom transportområdet. Mycket av innovationsarbetet bedrivs genom offentligt finansierade piloter eller experiment, där kommuner ofta är en central aktör.

- Vi har undersökt vad kommuner experimenterar om inom mobilitetsområdet, och vilka förväntningar kommunerna har på de här experimenten. Vilket slags samhälle de föreställer sig? Och hur radikalt annorlunda det samhället är, ur ett hållbarhetsperspektiv? berättar K2s Dalia Mukhtar-Landgren.

Dalia har tillsammans med Lina Berglund-Snodgrass och Alexander Paulsson skrivit ett kapitel om Experiment för hållbar mobilitet – vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner? i en ny antologi Innovation och stadsutveckling som vänder sig till stadsplanerare och strateger som arbetar med utvecklingsfrågor i kommuner, men också till politiker och tjänstepersoner som arbetar inom andra delar av offentlig sektor.

Ta del av forskningsantologin Innovation och stadsutveckling

Attached files