Article highlighted

Fler resenärer i kollektivtrafiken

K2-forskare har studerat hur regioner, kommuner och andra aktörer kan samarbeta för att öka kollektivtrafikens attraktivitet och andel av alla transporter.

Jönköping


Antalet resor med kollektivtrafik i Sverige har ökat med 18 procent mellan åren 2009 och 2015. Det finns dock stora skillnader i resandeutveckling mellan de 21 regionerna i landet. Nio regioner har haft en ökning på över 20 procent, tre regioner har haft en resandeökning på 10-20 procent medan resandet har ökat med mindre än 10 procent i fem regioner. I fyra regioner har resande med kollektivtrafik under tidsperioden minskat.

I rapporten ”Fler resenärer i kollektivtrafiken” beskriver författarna Jamil Khan, Fredrik Pettersson och Robert Hrelja hur man arbetat i sex svenska regioner med en stark ökning av antalet resenärer i kollektivtrafiken.

- Vi har funnit att i de regioner där man lyckts öka antalet resenärer har man investerat i mer resurser till kollektivtrafiken. Ett ökat utbud av både tåg och buss i kombination med en omorganisering av busslinjer i och mellan städer, med färre, rakare och snabbare linjer, fler avgångar och mer enhetliga tidtabeller har ökat kollektivtrafikens attraktivitet. Det har också inneburit att man prioriterat så kallade starka stråk, något som har lett till neddragningar av trafik i svagare stråk och på landsbygden, berättar Fredrik Pettersson.

En region, Jönköping, skiljer sig från övriga. Där har resandeökningen uppnåtts genom ökade resurser till fler än de starka stråken och genom sänkta biljettpriser för utvalda grupper.

- Vi har också studerat vad som krävts för att regionerna ska kunna genomföra de här åtgärderna och funnit att politiskt stöd, bra kommunikation med regionens medborgare och samverkan mellan olika nyckelaktörer är avgörande för framgång. Samverkan är särskilt viktigt eftersom insatserna ofta är beroende av att flera aktörer, som regionen, kommuner och operatörer deltar aktivt, säger Fredrik Pettersson.

De framgångsrika regioner som studerats i rapporten är; Västmanland, Kronoberg, Uppsala, Kalmar, Västerbotten och Jönköping.

- I de här sex regioner fanns det inledningsvis ett missnöje med hur kollektivtrafiken fungerade. Missnöjet bidrog till att ansvariga individer och organisationer agerade tillsammans för att vända utvecklingen, menar Fredrik Pettersson.

Läs mer om hur regioner, kommuner och andra aktörer kan arbeta för att öka kollektivtrafikens attraktivitet i K2-rapporten Fler resenärer i kollektivtrafiken.

Attached files