Publications

K2 publishes reports of various kinds, mostly in Swedish. Filter "Articles" for English.

K2-rapporter

Statlig styrförmåga i framtider med smart mobilitet

Anna Wallsten, Alexander Paulsson, John Hultén, Claus Hedegaard Sørensen, Anna Pernestål & Erik Almlöf, K2 Working paper 2019:9
Studien syftar till att öka kunskapen om hur statens förmåga att styra mot transportpolitiska mål kan förändras i olika framtider med smart mobilitet. Smart mobilitet kan förstås som ett paraplybegrepp som samlar ett antal olika trender inom transportsektorn och som alla har det gemensamt att de knyter an till digitalisering. Generellt handlar omställningen mot smart mobilitet om två parallella processer: dels en utveckling i riktning mot självkörande och uppkopplade fordon, dels en utveckling i riktning mot nya former av delad mobilitet. Utvecklingstrenderna kan såväl få negativa som positiva följder. Ett flertal studier har därför betonat vikten av att statliga aktörer redan nu har ett proaktivt förhållningssätt till den pågående omställningen och styr utvecklingen i en för allmänheten gynnsam riktning. Med den bakgrunden fokuserar det här projektet på hur styrningskapaciteten hos centrala statliga styrmedel kan komma att påverkas i tre olika framtidsscenarier präglade av smart mobilitet. I rapporten kategoriserar vi styrmedel enligt ett ramverk som föreslås av Hood & Margetts (2007). Ramverket beskriver fyra kategorier av resurser som statliga aktörer förfogar över i sin ambition att styra: Nodalititet (Nodality), Formell makt (Authority), Pengar (Treasure) och Organisation (Organization) på engelska förkortat NATO. Med den kategoriseringen som grund analyserar vi hur styrningskapaciteten hos befintliga styrmedel kan påverkas i tre scenarier med smart mobilitet (Individualism, Delningsekonomi samt Disruptiv utveckling). I analyserna av hur styrningskapaciteten påverkas i dessa framtidsscenarier har vi inspirerats av befintlig litteratur om smart mobilitet. Det är dock ett kunskapsområde under formering vilket gör att bedömningarna bör betraktas som preliminära. Analyserna visar att statens Nodalitet, dvs dess förmåga att styra genom att samla in och sprida information, kommer utmanas och i stor utsträckning påverkas i en framtid med smart mobilitet. Statens nodalitetsbaserade kapacitet påverkas av i vilken utsträckning statliga aktörer får tillgång till och har möjlighet att använda information. Detta påverkas av frågor som rör individer och organisationers villighet till att dela med sig av data samt statens roll i transportsystemet. I rapporten slår vi fast att staten särskilt bör uppmärksamma och värna om sin tillgång och kontroll över data. Det är av stor betydelse för att upprätthålla eller öka sin nodalitetsbaserade styrningskapacitet, vilket i sin tur är nära sammankopplat med alla andra resurser. Formell makt tillhör statens mest kraftfulla och grundläggande förmåga att styra utvecklingen. Smart mobilitet skapar framför allt helt nya möjligheter för staten att säkerställa efterlevnad av trafikregler. Dessa möjligheter är dock beroende av att staten har tillgång till data, tex avseende var och hur fordon framförs. Statens kapacitet att styra genom Pengar ökar för samtliga analyserade scenarier. Det beror bland annat på att statliga investeringar för att utveckla och vidmakthålla infrastruktur även fortsättningsvis utgör ett viktigt sätt för staten att styra transportsystemet och att styrningskapaciteten för satsningar på FoI ökar med en ökad digitalisering. Slutligen visar analyserna att Organisation som styrmedel kommer att vara viktigt i samtliga scenarier. Organisation är sammansatt av många olika komponenter, allt från statliga medarbetare till befintlig infrastruktur. Vi bedömer att organisation bland annat kommer att påverkas av vilket åtagande som staten kommer ha i transportsystemet. Oavsett hur styrningskapaciteten påverkas kommer innehållet i organisationen att förändras av att transportsystemet digitaliseras.
Övrigt

Experiment för hållbar mobilitet – vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?

Lina Berglund-Snodgrass, Dalia Mukhtar-Landgren och Alexander Paulsson, kapitel i Innovation och stadsutveckling - En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun, September 2019
Våra städer och kommuner arbetar hårt i en tid av komplexa frågor och stora förändringar. Innovation lyfts gärna fram som vägen framåt för att nå en hållbar stadsutveckling, men det finns fler nyanser och andra sidor av detta begrepp. Inom den akademiska litteraturen pågår en problematiserande diskussion, men den syns inte lika tydligt i resten av samhället. Denna antologi fördjupar och problematiserar diskussionen kring innovation i städer, med specifikt fokus på svenska förhållanden. Boken ger en överskådlig bild av en del av forskningsfältet kring ämnen som rör innovationsprocesser med koppling till kommuners stadsutvecklingsuppdrag. I bokens 15 kapitel beskriver och diskuterar forskare bland annat nya roller och utmaningar för kommunen och dess tjänstepersoner, projektifiering, mätbarhet och värdefrågor, samverkan, lärande, ledarskapsfrågor och konflikthantering. Boken vänder sig till personer som arbetar med utvecklingsfrågor i kommuner, såsom stadsplanerare eller strateger, men även politiker och tjänstepersoner som arbetar inom andra delar av offentlig sektor.
Vetenskapliga artiklar

Development and implementation of Mobility-as-a-Service – A qualitative study of barriers and enabling factors

C. M. Karlsson, D. Mukhtar-Landgren, G. Smith, T. Koglin, A. Kronsell, E. Lund, S. Sarasini and J. Sochor, ScienceDirect, September 2019
Mobility-as-a-Service (MaaS) has been argued as part of the solution to prevalent transport problems. However, progress from pilots to large-scale implementation has hitherto been slow. The aim of the research reported in this paper was to empirically and in-depth investigate how, and to what extent, different factors affect the development and implementation of MaaS. A framework was developed, with a basis in institutional theory and the postulation that formal as well informal factors on different analytical levels (macro, meso and micro) must be considered. The research was organised as a multiple case study in Finland and Sweden and a qualitative approach was chosen for data collection and analysis. A number of factors with a claimed impact on the development and implementation of MaaS was revealed. At the macro level, these factors included legislation concerning transport, innovation and public administration, and the presence (or not) of a shared vision for MaaS. At the meso level, (the lack of) appropriate business models, cultures of collaboration, and assumed roles and responsibilities within the MaaS ecosystem were identified as significant factors. At the micro level, people’s attitudes and habits were recognised as important factors to be considered. However, how the ‘S’ in MaaS fits (or not) the transport needs of the individual/household appears to play a more important role in adoption or rejection of MaaS than what has often been acknowledged in previous papers on MaaS. The findings presented in this paper provide several implications for public and private sector actors. Law-making authorities can facilitate MaaS developments by adjusting relevant regulations and policies such as transport-related subsidies, taxation policies and the definition of public transport. Regional and local authorities could additionally contribute to creating conducive conditions for MaaS by, for example, planning urban designs and transport infrastructures to support service-based travelling. Moreover, private actors have key roles to play in future MaaS developments, as both public and private transport services are needed if MaaS is to become a viable alternative to privately owned cars. Thus, the advance of MaaS business models that benefit all involved actors is vital for the prosperity of the emerging MaaS ecosystem.
Vetenskapliga artiklar

Intermediary MaaS Integrators: A case study on hopes and fears

Göran Smith, Jana Sochor and I. C. MariAnne Karlsson, ScienceDirect, September 2019
At present, many policymakers and practitioners are searching for actions that could facilitate Mobility as a Service (MaaS) developments. A potential action, which has received a lot of attention, is to introduce Intermediary MaaS Integrators; that is intermediate actors that assemble the offerings from Transport Service Providers (TSPs) and distribute these to MaaS Operators. However, little is known about if and how TSPs and MaaS Operators would appreciate the introduction of Intermediary MaaS Integrators. To address this knowledge gap, this paper explores an attempt to establish a national Intermediary MaaS Integrator in Sweden. The contribution to transportation research is twofold. Firstly, the paper advances the conceptual understanding of Intermediary MaaS Integrators by identifying four defining dimensions: Activities, Management, Processes and Context. Secondly, it deepens the knowledge of Intermediary MaaS Integrators’ value propositions by detailing TSPs’ and prospective MaaS Operators’ hopes and fears vis-à-vis them. Lastly, practical implications for how to facilitate acceptance and adoption are proposed. Intermediary MaaS Integrators should only be introduced if basic incentives for using their services are in place, and if introduced, they should preferably: go beyond offering technical services; have clear, declared objectives; be impartial and capable actors; and carefully consider their launch strategies.
Vetenskapliga artiklar

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Fabio Hirschhorn, Alexander Paulsson, Claus H. Sørensen and Wijnand Veeneman, ScienceDirect, December 2019
This paper examines governance responses to Mobility as a Service (MaaS). The analysis focuses on the interactions between public transport systems and MaaS developments in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki. Case comparison is informed by the multilevel perspective on socio-technical transitions and literature on meta-governance of networks. Drawing on these frameworks and empirical findings, the paper identifies six governance approaches to MaaS across cases: analyser, architect, convener, experimenter, lawmaker, and provider. These basic models encompass strategies ranging from hands-on strong intervention to information collection efforts. Consistent with the transitions literature, these six approaches indicate that public transport regimes seek to control the apparent disruptive potential of MaaS by incrementally absorbing innovations; to this end, regime actors adopt governance responses that tend to reproduce existing institutionalised ways of doing and prevailing logics. Furthermore, the six approaches reveal intense interaction between regime and niche, suggesting that a niche-regime space might have emerged in the cases; actors travel and operate across niche, regime, and niche-regimes, mainly driven by concerns with market share and revenue streams in the mobility system.
K2-rapporter

Implementering av bilfria distrikt

Till Koglin, Nina Vogel, Sonja Perander, Anders Larsson och Elizabeth Marcheschi, K2 Working paper 2019:8, september 2019
Rapporten består av en policy-analys gällande internationella, nationella, regionala och lokala (Malmö och Göteborg) policys som berör bilfria urbana distrikt eller implementering av sådana områden. Detta arbete är en del av projektet ”Bilfria urbana distrikt”, som är ett gemensamt forskningsprojekt mellan Lunds universitet, Sveriges landsbruksuniversitet (SLU) och Chalmers i Göteborg. Dokumenten som analyserats i denna studie kommer både från internationella aktörer, såsom Europeiska Uniounen, och nationella svenska aktörer som Boverket eller Trafikverket. Regionalt och lokalt begränsas analysen till Västra Götalandsregionen och Region Skåne, samt dokument från Malmö stad och Götegorgs stad. I analysen har det framkommit att det finns många aktörer och policys som påverkar implementeringen av bilfria urbana distrikt, vilka kan inverka såväl positivt som negativt på den vidare utvecklingen inom detta område. Dessutom visar denna studie att implementering av bilfria urban distrikt är ett mycket komplext ämne för kommunerna att hantera. För att lyckas med implementeringen behövs ett interdisciplinärt angreppssätt som involverar stads- och trafikplanerare, men även medborgare, politiker och näringsidkare. Faktorer som påverkar en lyckad implementering kan vara just att hela processen förankras i ett större sammanhang, det vill säga bland exempelvis boende, näringsidkare och politiker.
Vetenskapliga artiklar

Contextualizing Policy: Understanding Implementation under Socio-technical Transitions

Claus Hedegaard Sørensen and Alexander Paulsson, International Journal of Public Administration, September 2019
Over the past 40 years, implementation of public policy has been developed into a mature but heterogenous field of research. Despite much attention paid to the context in which implementation occurs, studies thus far has only to a limited extent been concerned with how major socio-technological transitions affect the conditions for implementing policy. As societies experience major socio-technological transitions that radically change our ways of living and working, these changes also affect the implementation process. But how? This paper explores how theories of socio-technological changes can be drawn upon to add layers of explanations to a canonized model of integrated implementation. Recent technological developments in the transport sector are applied to this discussion to illustrate the usefulness of the suggested layered approach. The paper concludes by suggesting how the integrated implementation model and implementation theory can be combined.
K2-rapporter

Scenarier för ny mobilitet och samhällsplanering

Anna Pernestål och Erik Almlöf, K2 Working paper 2019:7
I detta dokument beskriver vi tre framtidsscenarier för utvecklingen av framtidens ”smarta mobilitet” där vi utforskar trender inom automation, digitalisering, elektrifiering och delning. Nya trender som kan ha stor påverkan på framtidens transportsystem, men som samtidigt innebär en stor osäkerhet. Bland annat när det gäller delning av transporter, arbetsplatser, bostäder och data. Det är just graden av delning som särskiljer våra scenarier åt: det ena kallar vi ”Individualism” och det andra kallar vi ”Delningsekonomi”. Scenarierna beskriver en tänkt värld omkring 10-20 år framåt, och den teknikutveckling som vi antar finns i scenarierna är beskriven i tabellen nedan. En extremt snabb utveckling av tekniken för självkörande fordon skulle kunna leda till en helt annan värld. Detta scenario – ”Disruptiv utveckling” – ser vi som ett ”wild card” och beskriver det sist. Scenarierna är extrema, och det är meningen. Syftet är inte att beskriva den mest troliga eller mest önskvärda framtiden, utan att de ska vara utmanande och bidra till en strategisk diskussion: ”hur ska vi agera i en sådan här framtid?”
Vetenskapliga artiklar

Accessibility for All in Public Transport and the Overlooked (Social) Dimension—A Case Study of Stockholm

Vanessa Stjernborg, Sustainability, September 2019
Sweden was early to develop legislation related to accessible public transport for disabled people in 1979 and can therefore be seen as a forerunner. However, recent findings reveal widespread barriers in the Swedish public transport system and large variations between different parts of the country. This paper draws on empirical material consisting of complaints regarding accessibility left by travellers in Stockholm to a local transit company and aims to provide an overview of the character of complaints and to identify common themes through a qualitative content analysis. The results show that the most commonly reported challenge relates to boarding or getting off the vehicles, where the drivers are mostly described as the underlying reason for those difficulties. The narratives describe how some drivers misuse (or do not use) the accessibility equipment or show an abusive or attitudinal behaviour. The results support the body of literature on the meaning of continuous work with accessibility issues in public transport. Varying views on disability may have had a substantial impact on the development of our societies and on how the issues of accessibility in the public transport system have been prioritised or handled. Thus, this study highlights existing social barriers and variations in individual capacities as important factors that influence the experiences of public transport users. The study recommends an increased focus on educating drivers and staff about how to accommodate different groups of travellers. The study also recommends that transport providers consider drivers’ working conditions (i.e., with the consideration of timetables and high time-pressure). Further research on how well accessibility adaptations in public transport actually work and how the users perceive them is necessary.
Övrigt

Så kan vi samverka bättre

Utgiven i K2:s serie "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter"
Faktablad med tips till dig som vill samverka på ett bättre sätt. Faktabladet är fritt att ladda ned och sprida. Ange källa.
Vetenskapliga artiklar

How to Integrate Gender Equality in the Future of “Smart” Mobility: A Matter for a Changing Planning Practice

Lena Levin, HCII: International Conference on Human-Computer Interaction July 2019
Sustainable transport is one of the key challenges of the UN and EU to ensure to meet society’s economic, social and environmental needs whilst minimising undesirable impacts. Sustainability planning may require changing the way we solve transportation problems. From the perspectives of the sustainability, we may assume that the emphasis should move in direction to changing the practice: but exactly what practice and who’s practices are to be changed? One way is to investigate gendered mobilities. The main differences in mobility patterns between women and men at a general level, are found in modal choice and travel distance. Women’s practices tend to be related to the most sustainable means of transport, while men’s practices are related to more un-sustainable transport. Relying on studies on transport planning including focus groups, interviews and workshops in Sweden, this paper ties the concepts of gender equality, to contemporary planning and sustainable “smart” mobility, and investigates in what way knowledge about gender equality is elaborated in regional planning practice. It appeared from the interviews that both gender equality and diversity were perceived as difficult in regional transport planning and that more knowledge and experience were needed. It was pointed out that there existed some knowledge but that there were no structures for how it could be incorporated into the planning process. Noticeable are conflicting practices, while policy on gender equality are attached to the planning there are still beliefs that transport planning can be gender neutral and free from social impacts. The smart mobility approach promises improvements of mobility and access opportunities for all.
Vetenskapliga artiklar

Exploring the potential of using real-time traveler data in public transport disturbance management

Åse Jevinger and Jan Persson, Public Transport August 2019
New and emerging technologies, such as connected sensors, smartphones and smart cards, offer new possibilities to collect rich real-time information about travelers. Moreover, smartphones also enable travelers to actively share information, for instance, about their intended travel plans. This type of information can be used to improve public transport disturbance management. In this paper, the potential gain of collecting different types of information about travelers is explored to support action decisions made by public transport actors, during unplanned disturbances. Based on interviews and workshops, the paper provides a mapping between different information types and possible action decisions that can be supported. Furthermore, based on a literature review focused on current and potential technical solutions, a guidance to which solutions support which type of action decisions, is also provided. Amongst others, the results show that automated fare collection, which is one of the most commonly implemented systems providing real-time information about the traveler, can support a large number of action decisions relevant in unplanned disturbance scenarios. The technical solution providing the most extensive information, and thereby providing the best support for the action decisions, involves smartphone apps delivering user-generated information. The drawback with this solution is that it might violate privacy, and that it typically relies on the travelers providing relevant information voluntarily.

Calendar from K2