Publications

K2 publishes reports of various kinds, mostly in Swedish. Here you find the ones written in English, both reports and articles.

You can also find student papers written in collaboration with K2 or awarded by K2.

K2-rapporter

Kapa topparna! Peak-problematik utifrån ett kollektivtrafikperspektiv

Helene Lidestam, Stefan Jonsson. K2 Working Papers 2018:4. Lund 2018.
I trafiken blir det ofta köer på morgonen och på eftermiddagen när många är på väg till och från arbete och skola. Den här typen av peak-problematik skapar inte bara stress för pendlarna, utan också ökade kostnader för kollektivtrafiken. Rapporten visar att små förändringar i tidtabellen både kan minska antalet bussar och sänka kostnaderna.
Övrigt

K2:s årsrapport 2017

Här hittar du K2:s årsrapport för 2017.
K2-rapporter

Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar

Erik Johansson, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:4. Lund 2017.
Denna rapport är en del av K2:s forskningsprojekt Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling som leddes av Désirée Nilsson vid Malmö universitet. Rapporten är skriven av Erik Johansson vid Lunds universitet och Anna Anund på VTI. I rapporten belyses hur planeringen har gått tillväga kring kollektivtrafikprojektet Spårväg syd i Stockholm län.
Övrigt

K2 Research Agenda

K2’s research orientation is based partly on the application to create K2 which was drawn up in 2012, and partly on a series of workshops that was held during the start-up phase in 2013-2014. Researchers, representatives from public authorities at various levels, businesses and trade organisations have all participated in the formulation of K2’s research orientation. Five areas/themes have been chosen to form the foundation of the research projects done at K2. To a large extent, these five areas overlap, meaning that K2’s research projects may be linked to several fields.
K2-rapporter

Samverkan i kollektivtrafiken: varför, hur och med vilka konsekvenser?

Alexander Paulsson, Karolina Isaksson, Robert Hrelja, Tom Rye, Christina Lindkvist Scholten, Claus Hedegaard Sørensen. K2 Outreach 2018:1. Lund 2018.
En väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik förutsätter att olika aktörer, trots skilda roller och intressen, har förmåga att samverka med varandra. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har en central roll för att sådan samverkan ska komma till stånd. I den här rapporten sammanfattas forskningsresultat om samverkan inom kollektivtrafikområdet med särskilt fokus på de tre storstadsregionerna. Rapporten baseras på forskningsresultat från K2-projektet ”Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar” som finansierats av K2 och Vinnova.
K2-rapporter

Vad avgör om kommuner investerar i bussframkomlighet?

Claus Hedegaard Sørensen & Fredrik Pettersson, K2 Working Papers 2018:2, Lund 2018.
Denna rapport handlar om vad som får kommuner att investera i åtgärder som förbättrar framkomligheten för bussar. Sådana åtgärder kan utgöra ett viktigt bidrag för att förbättra kollektivtrafikens kvalitet och därmed bidra till att uppnå politiska mål om att öka resandet med kollektivtrafiken. Forskningsprojektet har genomförts inom ramen för K2.
Vetenskapliga artiklar

Making the sustainable more sustainable: public transport and the collaborative spaces of policy translation

Alexander Paulsson, Journal of Environmental Policy & Planning, Pages 1-15 | Received 27 May 2017, Accepted 19 Jan 2018, Published online: 30 Jan 2018
This paper investigates where and how sustainable transport goals are translated into public transport planning and operations. The case where this is explored is the Regional Public Transport Authority (RPTA) in Stockholm, Sweden. By drawing upon recent discussions on policy translation and political–administrative relationships, sustainable transport is found to be translated in two different collaborative spaces in the RTPA. In the market side of the authority, which is mainly preoccupied with procurement of traffic and compliance issues, sustainable transport is translated into quantitative goals (including biofuels, emissions, noise, etc.) and mechanically reproduced from the politicians via the civil servants to the private operators. In the planning side of the authority, sustainability measurements have been hard to quantify and the challenge to integrate land-use and transport planning is resolved in an organic manner, in specific projects, between the strategic transport planners in the RPTA and the land-use planners in the municipalities, at a distance from the politicians’ involvement. Throughout the RPTA, sustainable transport has broadened to also include social sustainability, although this has been difficult to translate into quantitative measurements, which is the desired mode of governance by the politicians.
K2-rapporter

Vilken framtid har bussen?

John Hultén, Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:1. Lund 2018.
I den här rapporten undersöker vi förändringar i samhället med särskilt fokus på hur de påverkar vilken roll bussen kan komma ha i det framtida transportsystemet. Tidsperspektivet är 2030. Det kan låta avlägset men är i själva verket ett ganska kort tidsperspektiv för att diskutera större samhällsförändringar. Preliminära resultat har diskuterats i en serie workshops med experter från Sveriges Bussföretag. Ett urval av de reflektioner som framkommit vid dessa workshops återges i rapporten.
Vetenskapliga artiklar

Promoting sustainable travel behaviour through the use of smartphone applications: A review and development of a conceptual model

Alfred Andersson, Lena Winslott Hiselius,Emeli Adell, Travel Behaviour and Society Volume 11, April 2018, Pages 52–61.
The negative effects of transport in terms of pollution, congestion and climate change has urged the need for higher shares of cleaner and more efficient modes of transport, especially in urban settings. While new technology can solve some of these issues, behaviour changes has also been identified as an important factor to achieve a modal shift from cars to walking, cycling or public transport. This study investigates how ICT has been used to influence behaviour change and synthesizes key aspects into a conceptual model for creating a behaviour change support system (BCSS) for smartphone applications. A literature review concerning behaviour change and ICT in the fields of transport, health, energy and climate was conducted to gather empirical evidence which forms the foundation of the conceptual model. The empirical findings were tested and verified against a theoretical framework consisted of The Transtheoretical Model, Theory of Planned Behaviour, Diffusion of Innovations and the concept of Gamification. The results suggest that customization to the user, relevant and contextualised information and feedback, commitment, and appealing design are important aspects when influencing users to behaviour change through smartphone applications. The conceptual model provides further knowledge of key aspects to consider when developing persuasive tools that aims to encourage more sustainable modes of transport.
K2-rapporter

Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik

Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:12.
Om du bor i staden eller på landsbygden har du olika mycket tillgänglighet till kollektivtrafiken. Staten kan på flera sätt omfördela tillgängligheten för att det ska bli mer rättvist. Men vilken fördelning av tillgänglighet är rättvis och hur kan vi mäta denna fördelning? En forskargrupp vid K2 har studerat frågan.
K2-rapporter

Hot och våld mot kollektivtrafikens anställda

Christina Scholten, Jonas Ihlström, Sofie Johansson, Anna Anund. K2 Research 2017:11. Lund 2017.
Bussförares och tågvärdars arbete är en förutsättning för kollektivtrafikens dagliga utförande. Yrket som sådant har genomgått en förändringar under senare år och blivit allt mer ett serviceyrke och där föraren eller tågvärden förväntas serva resenärer. Det finns ett flertal studier som vittnar om att detta lett till en ökad grad av hot och våld mot förare, men där även det allmänt hårdare klimatet i samhället gör yrkesgrupper som dessa extra utsatta. I studien har befintlig statistik över inrapporterat hot och våld bland bussförare och tågvärdar analyserats.
Övrigt

Publiceringspolicy

I K2:s publiceringspolicy hittar du information om våra rapportserier och hur vår granskningsprocess fungerar.

Kalender från K2