Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt: marknadsanalys, allmän trafikplikt, upphandling och kommersiella initiativ

Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt: marknadsanalys, allmän trafikplikt, upphandling och kommersiella initiativ

Bussar och tåg ska gå i tid, vara snabba och trygga att resa med, samt relativt billiga för att ses som attraktiva färdmedel. Idag säkerställs mycket av detta genom marknadsrelationer och via kontrakt mellan olika offentliga och privata aktörer. Ett vanligt antagande är att ett stort utbud av aktörer är viktigt för en välfungerande marknad. Ökad konkurrens leder till utveckling och innovation till lägre kostnad. På kollektivtrafikmarknaderna är dock utbudet av aktörer begränsat. Det här forskningsprojektet avser att förklara varför så är fallet.

För att förstå hur marknaderna fungerar används innovativa teoretiska grepp om förklarar hur organisationer och marknader fungerar som nätverk, hur organisationer tenderar att imitera varandra och hur kalkyleringspraktiker öppnar upp marknader. Tack vare dessa innovativa teoretiska grepp är det möjligt att förklara hur de icke-kontraktliga relationer som föregår, kringgärdar och följer av kontrakt, påverkar kontraktens innehåll och i förlängningen marknadernas funktionssätt. Rent konkret studeras detta i tre delstudier; 1) standardiseringen av kontrakt på den svenska kollektivtrafikmarknaden för upphandlad busstrafik, 2) lyckat marknadstillträde på lokaltrafiks- och regionaltågssidan samt 3) marknadsbegreppets tillämpning på den öppna, kommersiella kollektivtrafiken.  

Resultaten från projektet kommer att vara av värde för såväl de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som trafikföretagen eftersom de leder till kompetens- och kapacitetsuppbyggnad. I förlängningen är ett stort utbud av aktörer på den upphandlade trafiken också viktigt för en välfungerande marknad och för att resenärerna ska få en ännu bättre kollektivtrafik.

Projektledare: Alexander Paulsson, K2 och Lunds universitet, alexander.paulsson@vti.se
Parter: Lunds universitet, Malmö universitet
Finansiär: K2
Budget: 2 901 150 kr
Period: 2018-2019

Rapporter