Nyheter

Här kan du läsa mer om K2:s verksamhet. Vi tipsar också om lediga jobb, seminarier, konferenser och annat.

Om du själv anordnar något evenemang som passar i vår kalender, nyhetssida eller nyhetsbrev är du välkommen att kontakta oss på info@k2centrum.se.

Ny forskning

– För att ställa om till en mer hållbar kollektivtrafik är elektrifiering ett alternativ. Elbussar är både avgasfria och tysta, vilket ger mindre miljöpåverkan i gaturummet och kan skapa mer attraktiva busslinjer, säger Arne Nåbo, forskningschef på VTI.

Utbildning

Kursen som anordnades hösten 2016 fick 7,3 i betyg på en skala 1-10. Sannolikheten att kursdeltagarna skulle rekommendera kursen till andra var 8,2 på samma skala.

Målgrupp

Kursen är en vidareutbildning för erfarna projektledare och planerare, ledare och chefer inom kollektivtrafikbranschen, och vänder sig till kollektivtrafikmyndigheter, länsbolag, trafikföretag, kommuner med flera. 

Praktisk information

Tid och plats: 

Övrigt

K2 vill stärka forskningen om kollektivtrafik genom att snabbt fånga upp nya forskningsidéer och perspektiv. Därför uppmanar K2 partnerorganisationernas medarbetare att lämna in förslag på mindre K2-projekt.

Ny forskning

Banafsheh Hajinasab, K2 och Malmö universitet, har nyligen disputerat med sin avhandling "A Dynamic Approach to Multi-Agent Based Simulation in Urban Transportation Planning". Banafsheh är den första K2-doktorand att disputera. 

Konferens

Under två dagar presenterar, och diskuterar, vi samhällsnyttiga resultat från forskning som pågått vid K2 sedan starten. Vi riktar oss till dig som är medarbetare vid regionala kollektivtrafikmyndigheter, forskare, jobbar på organisation som samarbetat med K2 samt övriga intresserade av våra resultat.

Övrigt

Kan snoozande skolelever förbättra kollektivtrafiken? Varför ska 1958 sätta käppar i hjulet för ett hållbart resande? Träffa oss i Almedalen när vår föreståndare John Hultén och vår forskare Helene Lidestam medverkar.

Utbildning

Kursen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken riktar sig till ledare, och är till för att öka innovationskraften i kollektivtrafikbranschen. Här ställer vi tre snabba frågor till Reidar Larsson, samverkansstrateg på Samtrafiken, som tillsammans med K2 arrangerar kursen.

Krönika

I dagarna lämnas den statliga utredningen om särskilda persontransport. Uppdraget för utredningen var att göra en översyn av regelverken för särskilda persontransporter, innefattande färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts för att föreslå lösningar eller ta fram nya regler som möjliggör en effektivare samordning av de särskilda persontransporterna. I dagsläget upplever många kommuner att det är svårt att bedriva denna typ av trafik på ett effektivt sätt och kostnaderna för resorna är väldigt höga i förhållande till annan kollektivtrafik, skriver Helena Svensson, utbildningsansvarig vid K2 som forskat i ämnet.

Övrigt

Hur kan bostadshus genom design göra det möjligt för fler att välja cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet, istället för bilen? En forskargrupp vid K2 har beviljats 5,67 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten för att studera den saken.

Ny forskning

När olika grupper gör anspråk på samma yta för delvis olika ändamål uppstår det konflikter om vem som ska ha företräde. Sociologen Zygmunt Baumans begrepp ”urban spacewars” är ett träffande sätt att beskriva svårigheterna kring att överföra utrymme från bilen till cykeln. Ett sätt att lösa detta på är att ge det transportslag som skapar störst ekonomisk nytta mest framkomlighet.

Ny forskning

- Effektivitetsvinsterna är inte helt tydliga eftersom många delade mobilitetstjänster konkurrerar med bilresor, som taxi eller egen bil, och inte så mycket med kollektivtrafiken. Det måste till mer för att dessa tjänster ska kunna komplettera och därmed effektivisera kollektivtrafiken, säger Alexander Paulsson som är anställd på Lunds universitet och VTI.

Intervju

Vår gästprofessor 2018-2019 är Carey Curtis från Curtin University, Australien. Hon tillbringade drygt en vårmånad på K2. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2