Publikationer

K2 ger ut rapporter av olika slag. K2 Outreach är vår serie för populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp. K2 Research är vår serie för vetenskapliga rapporter och vid sidan om den står K2 Working Papers i vilket PM och motsvarande ges ut.

Här hittar du också utöver detta rapporter vi gett ut i samverkan med andra aktörer, samt utvärderingsrapporter och motsvarande. Vi publicerar också våra publicerade vetenskapliga artiklar här, ibland i nedladdningsbar pdf och ibland med länk. Ibland går det endast att läsa en sammanfattning av artikeln, om dui inte är inloggad i databasen. Detta beror på upphovsrättsrätten och är tyvärr inget vi kan påverka.

Du hittar också Powerpoint-presentationer i pdf från våra konferenser och seminarier.

Vetenskapliga artiklar

The Fourth Wave of Digitalization and Public Transport: Opportunities and Challenges

Paul Davidsson, Banafsheh Hajinasab, Johan Holmgren, Åse Jevinger and Jan A. Persson, Sustainability 2016. Received: 7 September 2016 / Revised: 11 November 2016 / Accepted: 24 November 2016 / Published: 30 November 2016
We investigate the opportunities and challenges of the forth wave of digitalization, also referred to as the Internet of Things (IoT), with respect to public transport and how it can support sustainable development of society. Environmental, economical, and social perspectives are considered through analysis of the existing literature and explorative studies. We conclude that there are great opportunities for both transport operators and planners, as well as for the travelers. We describe and analyze a number of concrete opportunities for each of these actors. However, in order to realize these opportunities, there are also a number of challenges that needs to be addressed. There are both technical challenges, such as data collection issues, interoperability, scalability and information security, and non-technical challenges such as business models, usability, privacy issues, and deployment.
K2-rapporter

The influence of demand incentives in public transport contracts on patronage and costs in medium sized Swedish cities

Roger Pyddoke, Jan-Erik Swärdh, K2 Working Papers 2017:10.
Målsättningen att minska koldioxidutsläppen har inspirerat svenska regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) att anta ett mål att fördubbla kollektivtrafikskyddet från 2006 till 2020. Flera åtgärder har använts för att nå detta mål. Att öka utbudet av kollektivtrafik och öka andelen av kontraktsbetalningar som är knutna till att kräva incitament är bland dem. Syftet här är att undersöka effekten av efterfrågeincitament på antalet resande i upphandlade busskontrakt i mellanstora svenska städer, när man kontrollerar andra faktorer som påverkar resande, med paneldata för 17 svenska städer från 1997 till 2011. I data för en delmängd av 10 städer från 2000 till 2011 ökade antalet resor med 36 procent, utbud av busskilometer med 38 procent, intäkter per ombordstigning med 49 procent och totala kostnader med 106 procent. Analysen visar inga statistiskt signifikanta effekter av efterfrågeincitament på vare sig resande eller kostnader. I efterfrågemodellerna är endast effekten av pris statistiskt signifikant skild från noll och har det förväntade tecknet. I kostnadsmodellerna har alla kontrollvariabler de förväntade tecknen och de flesta är signifikanta. Överraskande är uppskattningen av koefficienten för busskilometervariabeln inte signifikant. Dessa resultat indikerar att kombinationen av begränsad frihet för operatörer att påverka viktiga variabler som påverkar efterfrågan på resor och de efterfrågeincitament som användes under den observerade perioden var otillräckligt för att ge statistiskt observerbara effekter. I motsats till det antagande som verkar ligga till grund för rekommendationerna från Partnersamverkan (det organ som givit rekommendationer om incitament) förefaller nuvarande efterfrågeincitament vara verkningslösa. Detta indikerar att en revision av rekommendationerna för utformningen av kollektivtrafikkontrakt kan vara påkallad.
K2-rapporter

”A new model for analyzing differentiated fares and frequencies for urban bus services in small cities”

Disa Asplund, Roger Pyddoke. K2 Working Papers 2017:8.
Syftet med detta projekt är att utveckla en modell för välfärdsutvärdering av pris- och frekvenspolitik för kollektivtrafik med buss i en mindre eller medelstora städer som hanterar både vägträngsel och trängsel i kollektivtrafiken. Modellen har anpassats till data från Uppsala. Två scenarier med marginella ökningar i frekvenser och biljettpriser utvärderas. Därefter utvärderas fyra huvudscenarier för optimala policys: priser med oförändrad turtäthet, turtätheter med oförändrade priser, priser och frekvenser samtidigt optimerade och slutligen ett scenario kallat Paretoscenariet, där frekvenser och biljettpriser optimeras förutsatt att ingen konsumentgrupp (definierad av zon, tidsperiod, ursprungsdestination par) får det sämre i termer av generaliserad reskostnad. Resultaten tyder på att det finns stora, till synes robusta välfärdseffekter av att minska turtätheten i Uppsala, särskilt stadens yttre zon, där minskningar jämfört med nuvarande situation är ganska drastiska. Jämförelsevis är välfärdsvinsterna av att justera priserna mindre. Eftersom det blir stora fördelningseffekter i optimum scenariot är införandet av en sådan politik sannolikt kontroversiell. I Paretoscenariet uppnås emellertid nästan alla välfärdsvinster som uppnås i det optimala scenariot, medan ingen konsument i någon zon eller tidsperiod är sämre än jämfört med nuvarande policy. I detta scenario ökar det totala antalet kollektivtrafikpassagerare och utsläppen minskas jämfört med nuvarande situation.
K2-rapporter

Effekter av tågtrafik i Västra Götaland

Désirée Nilsson, Helena Bohman, K2 Research 2017:9, Lund 2017.
Rapporten belyser hur småhuspriser i Västra Götaland påverkas av närheten till järnvägsstationer. Resultaten visar att närheten till tågstationer har en positiv inverkan på småhuspriserna generellt i Västra Götaland. Antalet avgångar har också en positiv inverkan på prisbilden. Samtidigt dras effekten på priserna ned om fastigheten befinner sig alltför nära stationerna, vilket kan förklaras av negativa externa effekter från järnvägen i form av exempelvis buller. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning. Studien har finansierats av Västra Götalandsregionen.
Vetenskapliga artiklar

Strategic use of green public procurement in the bus sector: Challenges and opportunities

Malin Aldenius, Jamil Khan, Journal of Cleaner Production, Volume 164, 15 October 2017, Pages 250-257
Green public procurement is believed to have the potential to contribute to environmental improvement and diffusion of green technologies. The aim of this paper is to compare and analyse how two Swedish regions use public procurement to promote the introduction of renewable fuels in their public bus transport systems. The method is a qualitative comparative case study, based on interviews and document studies. The paper addresses the questions of what the strategic motivations are for using public procurement to stimulate renewable fuels, and what the practical challenges have been in relation to five important factors identified from previous research: strategies, requirements, costs, size and knowledge. In one region, procurement is used in a strategic way to create a local market for biofuels, which poses higher demands on political backing, information and knowledge, the way requirements are set, and an acceptance of increased costs. In the other region, procurement is used instrumentally to increase the share of biofuels in a cost-effective way that gives room for more flexibility and reduces the demands on the procurers. This paper highlights the importance of context when assessing green public procurement schemes and analyses the case-specific influence of factors on the outcome of green public procurement.
K2-rapporter

Unga resenärers upplevelser av kollektivtrafiken

Christina Stave, Niklas Strand, Eva Åström. K2 Research 2017:7. Lund 2017.
Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap om faktorer som påverkar unga resenärers attityd till och upplevelse av kollektivresan. Kunskap som kan förklara varför resenären fattar sina val att resa eller inte resa kollektivt nu och i framtiden undersöktes genom tre fokusgruppsintervjuer med totalt 24 unga i åldern 18–20 år. Resultaten av denna studie lyfter fram behovet av att se resans innehåll och resenärens upplevelse som väsentlig. Resan kan bli värdefull istället för bortkastad tid om upplevelsen kan förbättras så att resenärerna kan koppla av och få vara ifred. Trängseln och resans ryckighet är ett problem och en sittplats behövs då man är trött, vill läsa läxor eller använda bägge händerna med mobilen. Trängseln leder också till ett respektlöst beteende mellan passagerare. Det finns risk för att ökade krav på kostnadseffektivt i kollektivtrafiken leder till ökad trängsel vilket sänker attraktiviteten i framtiden. Föraren har en viktig roll för upplevelsen av resan, de unga önskar en professionell förare som kör mjukt med ett kundorienterat bemötande. De upplever att förarens roll och befogenheter är oklara. Undersökningen gjordes under hösten 2016 och var ett samarbete med Västtrafik i Västra Götalandsregionen.
Vetenskapliga artiklar

Experienced fear of crime and its implications for everyday mobilities in later life: an ethnographic case study of an urban Swedish neighbourhood

Vanessa Stjernborg, Applied Mobilities, Accepted 21 Apr 2017, Published online: 24 May 2017, Pages 1-17
This study aims to provide an understanding of the everyday life of older people in a Swedish urban neighbourhood, with a special focus on the experienced fear of crime and how fear may affect mobilities in later life. The paper draws upon in-depth data from an ethnographic case study conducted between December 2011 and April 2013, which followed a group of older people in the neighbourhood of Seved in the city of Malmö, Sweden. The average income in the neighbourhood is one of the lowest in the city, where unemployment is high. Seved is often negatively portrayed in the media, and the residents generally feel more insecure than those in the rest of Malmö. The senior group followed, is part of a municipal project aimed at strengthening networks and enhancing feelings of social participation for older people. Through a variety of activities, the municipality seeks to achieve social sustainability through everyday life mobility and social participation. Findings highlight that news media plays a substantial role in forming perceptions of the neighbourhood. Mental maps and imagined geographies do negatively impact the everyday mobility of persons both inside and outside the area. Some older residents display both avoidance and protective behaviour, which implies that their everyday life mobility is restricted because of their fear of crime. However, social participation and knowing people in the neighbourhood seems to have a salutary effect on their fear of crime and a commendatory effect on their everyday life mobility. The results also raises questions about stereotyping (the Other) and ageism.
Vetenskapliga artiklar

The Meaning of Social Participation for Daily Mobility in Later Life: an Ethnographic Case Study of a Senior Project in a Swedish Urban Neighbourhood

Vanessa Stjernborg, Ageing International, September 2017, Volume 42, Issue 3, pp 374–391
This paper presents an ethnographic case study that aims to understand the meaning of social participation in a neighbourhood for daily mobility in later life. In the study, the mobility of the participants of a senior-citizen project was monitored over 18 months. The project was founded as a result of a municipal district’s targeting of social sustainability. The results show that social participation had positive effects on the daily mobility of the participants. The implementation of broad-minded thinking from the municipality and the cooperation of various municipal actors were shown to be essential for the positive outcome of this project.
K2-rapporter

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer

Kerstin Robertson, Till Koglin. K2 Working Paper 2017:5. Lund 2017.
Stads- och trafikplanering är komplext och som konstaterades inledningsvis i denna rapport har cyklingen generellt sett minskat i Sverige och svenska städer trots målsättningar och ambitioner om motsatsen. En möjlig orsak till detta är att det dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över vilka faktorer som påverkar valet att cykla, dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över hur dessa faktorer ser ut i en specifik stad. En modell för analys av geografisk tillgänglighet för cykling i städer kan vara ett stöd för att åstadkomma denna överblick och därmed för att identifiera de faktorer som är kritiska för valet att cykla.
K2-rapporter

Variationer i beläggning i tid och rum för tre tåglinjer norr om Mälaren

Kjell Jansson, Roger Pyddoke, Christina Paulin. K2 Research 2017:6 Lund 2017.
Syftet med denna studie är i första hand att redovisa beläggningsvariationer i tid och rum för att bedöma om det finns potential för att omfördela vardagsresor från de högst belagda tiderna och delsträckorna till mindre belagda. Därför har särskild vikt lagts på att identifiera beläggningsmönster under vardagar. En sådan omfördelning skulle potentiellt kunna minska kapacitetsbehoven och minska kostnaderna under högtrafik. • Rapportens slutsatser är att vardagsbeläggningarna är större på förmiddagen än eftermiddagen i riktning mot Stockholm och större på eftermiddagen än förmiddagen i riktning från Stockholm. Skälet är att det är fler arbetsresor till än från Stockholm (Mälardalsrådet och ÅF 2016). Den viktigaste slutsatsen är således att det finns betydande regelbundet återkommande beläggnings- och efterfrågevariationer. Linjerna Hallsberg till Stockholm och Västerås till Stockholm tur och retur har annorlunda beläggningsmönster jämfört med linjen Hallsberg(G) till Stockholm tur och retur, för vilken de flesta avgångar startar eller slutar i Göteborg. Ett skäl är att denna linje har många fler start- och målpunkter. Beroende på de betydande regelbundet återkommande beläggnings- och efterfrågevariationerna torde resultaten kunna användas för att bedöma om det redan med dagens prisstruktur, utan prisförändringar, finns förbättringspotential genom förändringar av avgångstider och utbud per avgång. En sådan differentiering skulle kunna innebära kapacitetsbesparingar och förbättrad företags- och samhällsekonomiskt resultat, inklusive hänsyn till resenärernas upplevelse av resans standard. Resultaten kan också användas för att analysera förändrad prisdifferentiering. Då bör variation av beläggningsgrad och av antal resor över dagen beaktas simultant. Skälet är att kapaciteten för en avgång ofta behöver dimensioneras med tanke på sammanhängande omlopp. Därför kan inte kapaciteten varieras enbart med tanke på beläggningsgrader per avgång. I en prissättningsstudie måste såväl utbud per avgång, som variation av beläggningsgrad och av antal resor över dagen beaktas simultant.
Vetenskapliga artiklar

One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning

Alexander Paulsson, Jens Hylander & Robert Hrelja I European Planning Studies I Pages 1-16 | Received 10 Jun 2016, Accepted 27 Jul 2017, Published online: 04 Aug 2017
Due to the fragmented organizational landscape characterizing public transport, it is important to study and explore how regional governance of public transport adapts to national institutional reforms. By employing the term ‘governance cultures’ to a comparative case study of regional public transport planning in Sweden, we contribute to theories of governance by cultural sensitization. Combining governance theory with cultural analysis, we apply a cultural perspective to understand the two cases. We conclude that public transport planning in the Stockholm region is defined by ‘negotiations’ between stakeholders, whereas in the Västra Götaland region it is characterized by a governance culture of ‘collaboration’. The evidence from our case studies emphasizes the importance of understanding local governance practices as situated in cultural contexts as well as of viewing governance cultures as an important factor affecting the purpose, degree and outcomes of collaboration in planning practices.
Vetenskapliga artiklar

Planners’ analysis and opportunism – benefit analysis in the Swedish HSR-project: a preliminary analysis

Erik Ronnle, Pages 1-18, Accepted 10 Jul 2017, Published online: 26 Jul 2017, European Planning Studies
The dominating form of analysis in the transport sector is cost–benefit analysis (CBA). This study investigates the purpose and use of an alternative analysis intended to complement CBA in the Swedish high-speed rail project. According to CBA calculations, the project is heavily unprofitable. While some politicians called for project termination, the project leadership launched an alternative benefit analysis that calculated only benefits (disregarding costs). This was intended to be a basis for decision making on station localization and financing agreements, but it was quickly downplayed due to its methodological inconsistencies. However, the project leadership still used the identified benefits opportunistically as a counterweight to the negative CBA results. They also engaged local-level civil servants and politicians in making the reports. This built political momentum and made the local-level civil servants and politicians adopt the mindset of the project. This study shows how a methodologically flawed analysis is used for political manoeuvring. From a scientific CBA perspective, this is alarming, but from a political perspective it is not surprising. The findings echo earlier research showing that analysis for decision making is often used for political purposes. The results suggest that future research should consider how opportunism in alternative benefit analysis can be limited.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2