Publikationer

K2 ger ut rapporter av olika slag. K2 Outreach är vår serie för populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp. K2 Research är vår serie för vetenskapliga rapporter och vid sidan om den står K2 Working Papers i vilket PM och motsvarande ges ut.

Här hittar du också utöver detta rapporter vi gett ut i samverkan med andra aktörer, samt utvärderingsrapporter och motsvarande. Vi publicerar också våra publicerade vetenskapliga artiklar här, ibland i nedladdningsbar pdf och ibland med länk. Vissa gånger går det endast att läsa en sammanfattning av artikeln, om du inte är inloggad i databasen. Detta beror på upphovsrättsrätten och är tyvärr inget vi kan påverka.

K2-rapporter

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Underlag för modellutveckling

Kerstin Robertson, Till Koglin. K2 Working Papers 2017:5.
Stads- och trafikplanering är komplext och cyklingen har generellt sett minskat i Sverige och svenska städer trots målsättningar och ambitioner om motsatsen. En möjlig orsak till detta är att det dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över vilka faktorer som påverkar valet att cykla, dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över hur dessa faktorer ser ut i en specifik stad. En modell för analys av geografisk tillgänglighet för cykling i städer kan vara ett stöd för att åstadkomma denna överblick och därmed för att identifiera de faktorer som är kritiska för valet att cykla.
K2-rapporter

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Modellutveckling och fallstudier

Kerstin Robertson, Johanna Andersson och Finn Hedefalk. K2 Research 2018:1. Lund 2018.
Denna studie har fokuserat på betydelsen av den fysiska utformningen av städer samt stads- och trafikmiljön för cykling i städer. Syftet med studien har varit att undersöka hur och i vilken omfattning geografisk tillgänglighet och andra fysiska faktorer kan ingå i en modell för beräkning av geografisk tillgänglighet för cykling i städer. Modellutveckling har skett genom en fallstudie, det vill säga genom att utveckla en GIS-modell som beskriver geografisk tillgänglighet för cykling, samt genom att tillämpa modellen i sju städer.
K2-rapporter

Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik

Paulsson, K2 Outreach 2018:2. Lund 2018.
Kollektivtrafiken påverkas i ökad utsträckning av nya tjänster, lösningar och tekniker som växer fram inom området delad mobilitet, inklusive samåkningsappar, nya typer av bilpooler, ”mobility as a service”-koncept, smarta hyrcykelsystem med mera. Utvecklingen innebär såväl utmaningar som möjligheter. I den här rapporten studeras hur nya delade mobilitetstjänster kan kopplas till kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv och effektiv. Rapporten har författats av Alexander Paulsson vid K2 och VTI på uppdrag av Trafikanalys.
K2-rapporter

Cykelns plats i den kommunala planeringen

Scholten, Koglin, Hult, Tengheden, K2 Working Papers 2018:5. Lund 2018.
Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet ”Planering för strategisk cykelinfrastruktur” (Dnr 015-03501) som är ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova. Projektet leds av Till Koglin vid Lunds tekniska högskola och är kopplat till K2:s forskningsområde Samverkan. I projektet medverkar även Ecologize AB, Malmö universitet och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Rapporten är en analys av planeringsdokument som rör cykelinfrastruktur i kommunerna Malmö, Mölndal, Norrköping, och Örebro och har författats av Christina Scholten, forskare vid K2 och Malmö universitet och Till Koglin, forskare vid Lunds tekniska högskola och knuten till K2. Henrik Hult och Niklas Tengheden, båda mastersstudenter vid Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har genomfört sammanställningen av dokumenten.
Vetenskapliga artiklar

The relationship between formal and informal institutions for governance of public transport

Rye, T., Monios, J., Hrelja, R. & Isaksson, K. (2018). The relationship between formal and informal institutions for governance of public transport. Journal of Transport Geography, 69, 196–206
The purpose of this paper is to understand the relationship between the formal (governance established in law) and informal institutions (governance not established in law) that underpin the planning, operation and improvement of local and regional public transport, by using case studies of four countries: Britain (more specifically England, outside London); the Netherlands; Germany; and Sweden. The paper uses a framework drawn from the literature on institutional change to analyse the interplay between the formal governance structures and the other actors and organisations that have an influence on public transport, the formal and informal relationships between them, and how informal institutions emerge to increase the effectiveness with which public transport is delivered. By selecting countries with some similarities in institutional structure, it is possible to explore how relationships can differ even within a relatively similar overall framework for public transport. Drawing on qualitative research with actors in the different countries, the research explores how informal institutions help actors negotiate the constraints of formal, statutory institutions. Findings reveal that informal institutions smooth the critical interfaces where formal institutions were producing sub-optimal public transport, thus providing evidence that the two modes of governance are, in fact, highly complementary.
K2-rapporter

Kapa topparna! Peak-problematik utifrån ett kollektivtrafikperspektiv

Helene Lidestam, Stefan Jonsson. K2 Working Papers 2018:4. Lund 2018.
I trafiken blir det ofta köer på morgonen och på eftermiddagen när många är på väg till och från arbete och skola. Den här typen av peak-problematik skapar inte bara stress för pendlarna, utan också ökade kostnader för kollektivtrafiken. Rapporten visar att små förändringar i tidtabellen både kan minska antalet bussar och sänka kostnaderna.
Övrigt

K2:s årsrapport 2017

Här hittar du K2:s årsrapport för 2017.
K2-rapporter

Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar

Erik Johansson, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:3. Lund 2017.
Denna rapport är en del av K2:s forskningsprojekt Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling som leddes av Désirée Nilsson vid Malmö universitet. Rapporten är skriven av Erik Johansson vid Lunds universitet och Anna Anund på VTI. I rapporten belyses hur planeringen har gått tillväga kring kollektivtrafikprojektet Spårväg syd i Stockholm län.
Övrigt

K2 Research Agenda

K2’s research orientation is based partly on the application to create K2 which was drawn up in 2012, and partly on a series of workshops that was held during the start-up phase in 2013-2014. Researchers, representatives from public authorities at various levels, businesses and trade organisations have all participated in the formulation of K2’s research orientation. Five areas/themes have been chosen to form the foundation of the research projects done at K2. To a large extent, these five areas overlap, meaning that K2’s research projects may be linked to several fields.
K2-rapporter

Samverkan i kollektivtrafiken: varför, hur och med vilka konsekvenser?

Alexander Paulsson, Karolina Isaksson, Robert Hrelja, Tom Rye, Christina Lindkvist Scholten, Claus Hedegaard Sørensen. K2 Outreach 2018:1. Lund 2018.
En väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik förutsätter att olika aktörer, trots skilda roller och intressen, har förmåga att samverka med varandra. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har en central roll för att sådan samverkan ska komma till stånd. I den här rapporten sammanfattas forskningsresultat om samverkan inom kollektivtrafikområdet med särskilt fokus på de tre storstadsregionerna. Rapporten baseras på forskningsresultat från K2-projektet ”Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar” som finansierats av K2 och Vinnova.
K2-rapporter

Vad avgör om kommuner investerar i bussframkomlighet?

Claus Hedegaard Sørensen & Fredrik Pettersson, K2 Working Papers 2018:2, Lund 2018.
Denna rapport handlar om vad som får kommuner att investera i åtgärder som förbättrar framkomligheten för bussar. Sådana åtgärder kan utgöra ett viktigt bidrag för att förbättra kollektivtrafikens kvalitet och därmed bidra till att uppnå politiska mål om att öka resandet med kollektivtrafiken. Forskningsprojektet har genomförts inom ramen för K2.
Vetenskapliga artiklar

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Fredrik Pettersson, Case Studies on Transport Policy, Available online 31 January 2018
The 2014 Swedish National infrastructure plan allocated funds to implement a “Regional Superbus concept”. The concept involves the upgrading a number of existing regional express bus services to make them function as an alternative to investing in regional rail. The Regional superbus concept is an attempt to adapt the BRT planning philosophy to the regional scale and the context of the region it serves. The concept was developed by a constellation of representatives of different public organisations in the Skåne region and the process required collaboration to handle a number of critical challenges. The aim of the study is to examine how collaboration worked in the concept development phase, and identfiy lessons for implementing the concept elsewhere. An interview study with key actors is analysed with a theoretical framework on collaborative governance. The results identifies a number of challenges such as: formal planning system characteristics earmarking money for specific organizational budgets; the closed concept development process in order to reach consensus in the concept development group; the lack of “best practice” experiences and reaching agreement about problem definitions. Lessons for future implementation includes: ensure an open and transparent process involving public participation; the need for an understanding of the effects of different aspects of the concept; the importance of working with all aspects of the concept and to be aware that key elements of the concept aimed to improve travel time and comfort require controversial decisions concerning e.g. bus stop removal and unconventional bus priority measures.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2