Publikationer

K2 ger ut rapporter av olika slag. K2 Outreach är vår serie för populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp. K2 Research är vår serie för vetenskapliga rapporter och vid sidan om den står K2 Working Papers i vilket PM och motsvarande ges ut.

Här hittar du också utöver detta rapporter vi gett ut i samverkan med andra aktörer, samt utvärderingsrapporter och motsvarande. Vi publicerar också våra publicerade vetenskapliga artiklar här, ibland i nedladdningsbar pdf och ibland med länk. Vissa gånger går det endast att läsa en sammanfattning av artikeln, om du inte är inloggad i databasen. Detta beror på upphovsrättsrätten och är tyvärr inget vi kan påverka.

Vetenskapliga artiklar

Promoting sustainability through national transport planning

M. B. Barfod, S. Leleur, H. Gudmundsson, C. H. Sørensen and C. Greve. (2018). Promoting sustainability through national transport planning. European Journal of Transport and Infrastructure Research (EJTIR). Volume 18, Issue 3, online as of June 22th, 2018.
This following special issue of the European Journal of Transport Infrastructure Research (EJTIR) containing 4 scientific papers is the result of the work conducted under the research project ‘National Transport Planning – Sustainability, Institutions and Tools’ (SUSTAIN) (2012- 2017) financed by the Danish Innovation Fund. SUSTAIN was coordinated by first the Department of Transport of the Technical University of Denmark (DTU Transport) and later as the result of a reorganisation of the transport research at DTU by the Department of Management Engineering (DTU Management Engineering). The project was carried out in cooperation with several Danish and international partners.
Vetenskapliga artiklar

Mobility as a Service: Development scenarios and implications for public transport

Smith, G. Sochor, J. Karlsson, M. (2018). Mobility as a Service: Development scenarios and implications for public transport. Research in Transportation Economics. 24 april 2018.
Bundled offerings that facilitate using multiple means for solving everyday travel needs are proposed to hold potential to facilitate a modal shift from private cars to servitized transport modes, including public transport (PT). This type of offering, often coined Mobility as a Service (MaaS), may require new forms of partnerships, in which private actors play a larger role in the creation of public value. Accordingly, based on input from 19 interviews with MaaS actors active in West Sweden, this paper explores how MaaS could develop and how PT might be affected. Three predictive scenarios are identified – market-driven, public-controlled and public-private – and the implications for future PT, in terms of the scope, usage, access, business model, competence structure and brand value, are discussed in relation to these. The authors conclude that finding a regulatory ‘sweet spot’ that drives innovation and secures public benefits will be key for future developments.
Vetenskapliga artiklar

Public–private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden

Smith, G., Sochor, J., Karlsson, M. (2018.) Public-private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden. Public Management Review. 4 maj 2018.
Departing from open innovation (OI), this case study explores the development of Mobility as a Service (MaaS) in West Sweden. An analysis of 19 interviews reveals how representatives from involved actors perceive internal and external barriers as hampering the regional public transport authority’s attempts to collaborate with private actors, and that the perception of barriers is incongruent across public and private actors. Transferability to other cases of public–private OI is discussed, and implications for public actors are proposed. The paper expands the knowledge of preconditions for MaaS’ development and of the unique conditions for OI in public–private settings.
Vetenskapliga artiklar

Partnerships between operators and public transport authorities

Hrelja, R., Rye, T. & Mullen, C. (2018). Partnerships between operators and public transport authorities. Working practices in relational contracting and collaborative partnerships. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 116, 327–338,
Recent research on public transport has seen increasing focus on issues like coordination, collaboration and steering in complex governance settings. One of the themes in this field of research is related to partnership approaches, as one way of stimulating functioning collaboration between formally independent private and public organisations. The aim of this paper is to explore the role and function of partnerships as a way of supporting well-functioning public transport networks and services in fragmented institutional settings. The empirical focus is on partnerships between operators and public (transport) authorities in two different legal settings: England and Sweden. The analysis is based on interviews with operators and public transport authorities in two metropolitan regions in each country where innovative partnership working has been developed to deal with various types of barriers to delivering better public transport. The results show the key qualities of these partnerships that are required for them to function. Although the regulatory contexts are very different, the partnership qualities are very similar in both cases.
K2-rapporter

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Underlag för modellutveckling

Kerstin Robertson, Till Koglin. K2 Working Papers 2017:5.
Stads- och trafikplanering är komplext och cyklingen har generellt sett minskat i Sverige och svenska städer trots målsättningar och ambitioner om motsatsen. En möjlig orsak till detta är att det dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över vilka faktorer som påverkar valet att cykla, dels är svårt att skapa sig en samlad överblick över hur dessa faktorer ser ut i en specifik stad. En modell för analys av geografisk tillgänglighet för cykling i städer kan vara ett stöd för att åstadkomma denna överblick och därmed för att identifiera de faktorer som är kritiska för valet att cykla.
K2-rapporter

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Modellutveckling och fallstudier

Kerstin Robertson, Johanna Andersson och Finn Hedefalk. K2 Research 2018:1. Lund 2018.
Denna studie har fokuserat på betydelsen av den fysiska utformningen av städer samt stads- och trafikmiljön för cykling i städer. Syftet med studien har varit att undersöka hur och i vilken omfattning geografisk tillgänglighet och andra fysiska faktorer kan ingå i en modell för beräkning av geografisk tillgänglighet för cykling i städer. Modellutveckling har skett genom en fallstudie, det vill säga genom att utveckla en GIS-modell som beskriver geografisk tillgänglighet för cykling, samt genom att tillämpa modellen i sju städer.
K2-rapporter

Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik

Paulsson, K2 Outreach 2018:2. Lund 2018.
Kollektivtrafiken påverkas i ökad utsträckning av nya tjänster, lösningar och tekniker som växer fram inom området delad mobilitet, inklusive samåkningsappar, nya typer av bilpooler, ”mobility as a service”-koncept, smarta hyrcykelsystem med mera. Utvecklingen innebär såväl utmaningar som möjligheter. I den här rapporten studeras hur nya delade mobilitetstjänster kan kopplas till kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv och effektiv. Rapporten har författats av Alexander Paulsson vid K2 och VTI på uppdrag av Trafikanalys.
K2-rapporter

Cykelns plats i den kommunala planeringen

Scholten, Koglin, Hult, Tengheden, K2 Working Papers 2018:5. Lund 2018.
Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet ”Planering för strategisk cykelinfrastruktur” (Dnr 015-03501) som är ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova. Projektet leds av Till Koglin vid Lunds tekniska högskola och är kopplat till K2:s forskningsområde Samverkan. I projektet medverkar även Ecologize AB, Malmö universitet och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Rapporten är en analys av planeringsdokument som rör cykelinfrastruktur i kommunerna Malmö, Mölndal, Norrköping, och Örebro och har författats av Christina Scholten, forskare vid K2 och Malmö universitet och Till Koglin, forskare vid Lunds tekniska högskola och knuten till K2. Henrik Hult och Niklas Tengheden, båda mastersstudenter vid Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har genomfört sammanställningen av dokumenten.
Vetenskapliga artiklar

The relationship between formal and informal institutions for governance of public transport

Rye, T., Monios, J., Hrelja, R. & Isaksson, K. (2018). The relationship between formal and informal institutions for governance of public transport. Journal of Transport Geography, 69, 196–206
The purpose of this paper is to understand the relationship between the formal (governance established in law) and informal institutions (governance not established in law) that underpin the planning, operation and improvement of local and regional public transport, by using case studies of four countries: Britain (more specifically England, outside London); the Netherlands; Germany; and Sweden. The paper uses a framework drawn from the literature on institutional change to analyse the interplay between the formal governance structures and the other actors and organisations that have an influence on public transport, the formal and informal relationships between them, and how informal institutions emerge to increase the effectiveness with which public transport is delivered. By selecting countries with some similarities in institutional structure, it is possible to explore how relationships can differ even within a relatively similar overall framework for public transport. Drawing on qualitative research with actors in the different countries, the research explores how informal institutions help actors negotiate the constraints of formal, statutory institutions. Findings reveal that informal institutions smooth the critical interfaces where formal institutions were producing sub-optimal public transport, thus providing evidence that the two modes of governance are, in fact, highly complementary.
K2-rapporter

Kapa topparna! Peak-problematik utifrån ett kollektivtrafikperspektiv

Helene Lidestam, Stefan Jonsson. K2 Working Papers 2018:4. Lund 2018.
I trafiken blir det ofta köer på morgonen och på eftermiddagen när många är på väg till och från arbete och skola. Den här typen av peak-problematik skapar inte bara stress för pendlarna, utan också ökade kostnader för kollektivtrafiken. Rapporten visar att små förändringar i tidtabellen både kan minska antalet bussar och sänka kostnaderna.
Övrigt

K2:s årsrapport 2017

Här hittar du K2:s årsrapport för 2017.
K2-rapporter

Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar

Erik Johansson, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:3. Lund 2017.
Denna rapport är en del av K2:s forskningsprojekt Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling som leddes av Désirée Nilsson vid Malmö universitet. Rapporten är skriven av Erik Johansson vid Lunds universitet och Anna Anund på VTI. I rapporten belyses hur planeringen har gått tillväga kring kollektivtrafikprojektet Spårväg syd i Stockholm län.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2