ACCESS: Ny mobilitet för ett jämlikt kollektivtrafiksystem

ACCESS: Ny mobilitet för ett jämlikt kollektivtrafiksystem

 

Syftet med K2 ACCESS har varit att öka kunskapen om hur socialt utsatta grupper inkluderas i transportplaneringen och hur deras mobilitet och tillgänglighet kan tillgodoses med nya smarta mobilitetskoncept som komplement eller alternativ till konventionell kollektivtrafik. Projektet har studerat såväl den regionala politiken som medborgares mobilitetsbehov med hjälp av intervjuer, dokumentanalys och workshopsmetod. Studien visar att i kollektivtrafikplanering definieras ”tillgänglighet för alla” främst som tillgänglighet för människor med funktionshinder. Nya mobilitetstjänster är relativt osynligt i regionala och lokala dokument. Ett antal tjänster har identifierats som har potential att öka tillgängligheten för grupper som idag upplever och riskerar drabbas av transportrelaterad social exkludering, särskilt personer som saknar körkort och tillgång till bil. Några av dessa är 1) möjligheten att välja mellan flera färdmedel i en och samma biljett. 2) Samåkningstjänst på landsbygden via reseplaneraren i anslutning till försenade eller inställda tåg och bussar. 3)Fordonspool med en variation av fordon med och utan el 4) Trygg och säker lokal infrastruktur med säkra hållplatser samt flexibla hållplatser där resenären kan kliva på mellan två hållplatser. Utöver ovanstående tjänster föreslås att information om kollektivtrafikens service och utbud bör nå ut till boende och medborgare vid olika livsfaser och att tidsbegränsade gratisresor med kollektivtrafik och mobilitetstjänster kan erbjudas till personer som står inför en förändring i livet. Slutligen är en viktig åtgärd att kommunikation och information skall ske på olika språk.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 412 839 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Accessibility in public transport policy and planning practice in the Uppsala region – A Swedish case

Linnea Eriksson & Anders Melin, In Just mobility, transport and urban infrastructures – stories on inclusion and exclusion. Urban Matters Journal, December 2022

Nya mobilitetstjänster för socialt hållbar och rättvis tillgänglighet – möjliga lösningar i stad och landsbygd

Jessica Berg, Linnea Eriksson, Joel Göransson Scalzotto, Simon Georgson, Anders Melin och Robin Nuruzzaman. K2 Outreach 2022:3

Smart mobilitet för unga?

Anna Wallsten, Joel Göransson Scalzotto och Jessica Berg, K2 Working paper 2021:11