ACCESS: Ny mobilitet för ett jämlikt kollektivtrafiksystem

ACCESS: Ny mobilitet för ett jämlikt kollektivtrafiksystem

Projektet utgår ifrån kollektivtrafikens geografiska och ekonomiska utmaningar att bidra till det transportpolitiska målet om grundläggande tillgänglighet för alla. Projektet utgår också ifrån de senaste internationella

omvärldsanalyserna som visar att nya mobilitetslösningar hittills framförallt varit riktade mot resenärer med relativt god tillgång till transporter. Detta projekt fokuserar på mindre privilegierade resenärsgrupper som idag erfar en transportrelaterad social utsatthet. Projektet genomförs i geografiska områden med låg tillgång till kollektivtrafik, och där det finns en stor representation av grupper som tenderar att sakna körkort och tillgång till bil (äldre, ungdomar och kvinnor med viss utländsk härkomst). Genom intervjuer med individer som uppfyller kriterier för transportrelaterad social utsatthet och med hjälp av geografiska verktyg kartläggs deras aktivitets- och resmönster. Därefter identifierar projektet nya mobilitetskoncept anpassade för dessa grupper och analyserar hur mobilitetskoncepten kan implementeras i praktiken. Projektet avslutas med att initiera ett pilotprojekt som avser att testa de föreslagna mobilitetskoncepten. Projektet bidrar till att minska klyftor mellan olika grupper och till att de mest utsatta ska få ökade möjligheter att delta i samhället.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 412 839 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Smart mobilitet för unga?

Anna Wallsten, Joel Göransson Scalzotto och Jessica Berg, K2 Working paper 2021:11