Ansvarsfull produktion och upphandling till elbussar

Ansvarsfull produktion och upphandling till elbussar

Kollektivtrafiken har historiskt haft en viktig roll i omställningen till ett förnybart transportsystem genom att skapa efterfrågan på förnybara drivmedel och tillhörande distributionssystem. Idag går utvecklingen mot en elektrifiering av kollektivtrafiken vilket kan leda till en fortsatt minskad miljöpåverkan globalt och lokalt. Samtidigt finns studier som visar att produktionen av de batterier som används i elbussar kan ha en betydande miljöpåverkan. Hur stor denna miljöpåverkan blir påverkas bland annat av vilka batterier som används och hur stora de är vilket också styrs av hur infrastrukturen för laddning byggs upp. Samtidigt sker det en snabb utveckling på området och uppgifter om miljöpåverkan riskerar att snabbt bli inaktuell.

Syftet med denna studie har varit att kvantifiera de emissioner av växthusgaser samt den energianvändning som uppstår vid produktion och laddning av batterier, som används av elbussar i stadstrafik, beroende på vilken systemutformning (typ och storlek på batteri samt typ av laddinfrastruktur) som väljs. Syftet är också att identifiera hur användningen av mineraler kan påverkas av olika systemlösningar och val av batterier samt att identifiera eventuella kunskapsluckor som behöver utredas ytterligare. Resultaten från studien ska kunna användas av trafikhuvudmän vid kommande upphandling av infrastruktur och fordon.

Det sammantagna resultatet från studien visar på stora osäkerheter när det gäller energianvändning och emissioner från produktion och användning av batterier. Dels för att detta är en bransch i snabb utveckling där det är relativt ont om primärdata från produktionen men också för att det finns begränsad erfarenhet kring hur länge batterierna faktiskt håller. Det kan dock konstateras att i en svensk kontext är batteriets storlek och livslängd viktiga faktorer för det totala resultatet samtidigt som eventuell extra körsträcka eller ökad fordonsvikt tycks ha begränsad betydelse. Då det finns stora kunskapsluckor kring såväl produktionen av batterier samt deras livslängd är vår generella rekommendation att Trafikhuvudmän vid upphandling inledningsvis bör eftersträva ökad information och att skapa rutiner för kunskapsöverföring i hela värdekedjan.

Projektledare: 
Mikael Lantz, mikael.lantz@miljo.lth.se
Parter: 
Lunds universitet, Skånetrafiken, Volvo
Finansiär: 
K2
Budget: 
300 000 kr
Period: 
2019

Publikationer kopplade till projektet

Produktion och användning av batterier för eldrivna bussar

Mikael Lantz och Malin Aldenius, K2 Working paper 2020:3, februari 2020