Article highlighted

Årets bästa examensarbete om kollektivtrafik på väg

Årets bästa examensarbete om kollektivtrafik på väg har utsetts av K2, Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik. Priset delades ut på Persontrafikmässan i Stockholm till examensarbeten om attraktiva resecentrum, tidsbesparande åtgärder i stadsbusstrafiken och pandemins påverkan på resandet i kollektivtrafiken.

Från vänster: Sandra Dany, Ellen Karlström, Annika Meynert och Abdirahman Mohamed


Priset delas ut vartannat år till examensarbete som skrivits på kandidat- eller mastersnivå vid ett svenskt universitet eller högskola och som handlar om kollektivtrafik på väg. Bedömningskriterierna är relevans för branschen samt akademisk kvalitet. 

Delat första pris går i år till Sandra Dany från Luleå tekniska universitetet för examensarbetet Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande - En förstudie om östra delen av Luleå centrum

–Examensarbetet lyfter fram en del av kollektivtrafiken som ibland fått för lite uppmärksamhet, men där potentialen för hela kollektivtrafikens utveckling är stor. Genom att fördjupa kunskapen om vad som utgör attraktiva resecentrum har kriterier tagits fram som kan användas vid utformning av attraktiva resecentrum. Arbetet lyfter fram utmaningen att det är flera aktörer inblandade och presenterar praktiska förslag på utformning. Arbetet håller god vetenskaplig kvalitet och ett systematiskt tillvägagångssätt genomsyrar arbetet, motiverar juryn.

–Jag känner mig hedrad att just mitt examensarbete blev utvalt. Det är en bekräftelse på att mitt arbete är värdefullt och kan vara till nytta för andra, säger Sandra Dany.

Delat första pris går även till Annika Meynert och Ellen Karlström från Lunds tekniska högskola som tillsammans skrivit examensarbetet Hur blir stadsbussen snabbare? - En studie över effekten av fördröjningspunkter och möjliga åtgärder.

–Arbetet fördjupar kunskaperna om restiden, en komponent som har stor betydelse både för resenärernas benägenhet att välja att resa med buss och för operatörernas möjlighet att planera fordons- och förarschema på ett effektivt sätt och därmed för kostnaderna att bedriva kollektivtrafik. Arbetet har på olika nytänkande sätt utforskat vad som tar tid i bussresan för att synliggöra vilka åtgärder som bör prioriteras för att korta restiden. Studien visar också på vikten av samarbete mellan planering av trafiken och planering av staden och har ett brett användningsområde som är användbart för planering av både BRT-linjer och andra tätortslinjer. Arbetet är gediget utfört och håller hög kvalitet, konstaterar juryn. 

–Det känns fantastiskt kul att bli tilldelad priset för bästa examensarbete. Det visar på att allt det arbete vi genomfört både är intressant och användbart inom branschen, säger Ellen Karlström och Annika Meynert.

Tredje pris går till Abdirahman Mohamed från Kungliga tekniska högskolan för examensarbetet Pandemins påverkan på individers kollektivtrafikresande. Arbetet lyfter de socioekonomiska faktorernas betydelse för resande i kollektivtrafiken under pandemin.

–Socioekonomiska faktorers betydelse för resandet är ett ständigt aktuellt och viktigt ämne som behöver synliggöras. I detta arbete har en ny metod testats för att på ett enkelt sätt samla in data kring resor och individfaktorer. Metoden kan exempelvis användas för att bedöma hur informations- och reklamkampanjer kan påverka resenärer. Examensarbetet är välskrivet och ett belyser ett mycket viktigt område, motiverar juryn.

–Det känns väldigt kul att mitt arbete uppmärksammas då jag har lagt ner en del tid och energi på det, säger Abdirahman Mohamed.  

Branschens pris för bästa examensarbete delas ut av Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Prissumman uppgår till 23 000 kr för första pris och 14 000 kr för tredje pris. Juryn har i år bestått av Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag, Lars Sandberg från Svensk Kollektivtrafik samt juryns ordförande Helena Svensson från K2.

Priset sponsras av guldsponsorerna SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Nobina, Transdev, VR Sverige, samt av silversponsorerna Keolis och Vy.