Article highlighted

Därför upplevs kollektivtrafiken som otrygg

Många människor är beroende av kollektivtrafiken i sin vardag, för att ta sig till skolan, arbetet eller för att kunna genomföra aktiviteter på sin fritid. Att resenärerna upplever att det är tryggt att resa kollektivt är avgörande för ett attraktivt kollektivtrafiksystem.


De resenärer som främst lyfter upplevd otrygghet som ett skäl att inte resa med kollektivtrafiken är sällanresenärer. En studie av unga kollektivtrafikresenärer i Malmö visar dock att upplevd otrygghet bidrar till att tio procent av dessa resenärer ofta undviker att resa med kollektivtrafiken, trots att studien genomfördes bland resenärer som frekvent reser kollektivt.

– Resenärer behöver uppleva att det är tryggt både i kollektivtrafiken, i anslutning till kollektivtrafikens vänte- och påstigningsplatser och på väg till och från kollektivtrafiken, säger Vanessa Stjernborg, forskare vid K2 och Lunds universitet som genomfört studien av unga resenärer i Malmö.

En osäkerhetsfaktor som lyftes av många av resenärer i studien var den omgivande trafiken. Särskilt bussar, som utgör en del av kollektivtrafiken, tycktes bidra till upplevd otrygghet.

– Flera respondenter upplevde att busschaufförer kunde köra aggressivt och fort i anslutning till hållplatsen och att det var ”oklart” om bussarna skulle stanna för fotgängare. Vid Malmö Centralstation upplevde flera resenärer att bussar kan dyka upp från oväntat håll och i anslutning till andra hållplatser angav resenärer att de behövde korsa tungt trafikerade gator för att byta buss, berättar Vanessa.

Fler resenärer som vistas på hållplatsen tycks bidra till en ökad känsla av trygghet, medan andra människor som sökt sig dit snarare försämrar den upplevda tryggheten då de kunde vara påverkade av alkohol eller andra droger. Respondenterna lyfte också sterila, tråkiga, slitna och skräpiga miljöer som bidragande orsaker till upplevd otrygghet.

– Det är vanligt att sittplatser på hållplatser är utformade så att det inte ska vara möjligt att ligga och sova där. Många upplever tyvärr att dessa lutande bänkar också är svåra att sitta på, berättar Vanessa.

Poliser och vakter tycks både bidra till en förbättrad trygghetsupplevelse och till ökad oro, då deras närvaro fick resenärer att fundera på om något särskilt hade hänt och om det var olämpligt att vistas på platsen.

– Vår studie visar att det inte bara är sällanresenärer som avstår från att resa kollektivt på grund av oro för bristande trygghet. Också vana resenärer undviker resor med kollektivtrafiken på grund av upplevd otrygghet, avslutar Vanessa Stjernborg.

Läs hela artikeln: Triggers for feelings of insecurity and perceptions of safety in relation to public transport; the experiences of young and active travellers