Article highlighted

K2 med i nytt EU-projekt om elektrifierade busstransporter

K2 är en av partnerna i ett nytt EU-projekt som ska ta fram innovativa lösningar för nästa generations elektrifierade busstransporter. Projektet kommer att pågå under en fyraårsperiod och lanserades på en konferens i Bryssel i februari i år.

MalmöExpressen

 

Projektet eBRT2030 koordineras av UITP och syftar till att ta fram nya tekniska lösningar för att förbättra och vidareutveckla Bus Rapid Transit (BRT) – ett system av snabbussar med hög framkomlighet och stor passagerarkapacitet. Satsningen motiveras av att BRT med elbussar ses som en viktig möjlighet att förbättra busstrafiken med potential att minska luftföroreningar, buller och trängsel i städer och på så sätt bidra till attraktiva stadsmiljöer.

K2 är en av 48 partners som medverkar i EU-projektet. Projektkonsortiet består av olika organisationer från akademin, konsultbranschen, fordonsindustrin, tillverkare av laddinfrastruktur, samt offentlig sektor.  K2:s Fredrik Pettersson-Löfstedt från Lunds universitet forskar om BRT och om elbussar och driver K2:s medverkan i projektet.

– Jag ser fram emot att samarbeta med många olika aktörer i ett projekt som är tongivande för utvecklingen av BRT med elbussar i Europa, säger Fredrik Pettersson-Löfstedt.

K2:s bidrag i EU-projektet kommer framför allt att handla om att öka förståelsen för hur BRT kan definieras i framtiden för att exempelvis underlätta utvärdering av olika system. Pågående K2-forskning inom ramen för Jakob Allanssons doktorandprojekt arbetar för att ta fram bedömningsverktyg av eBRT-system vilket kan bli ett aktuellt inspel i en sådan diskussion, menar Fredrik.

– Det är en utmaning att begreppet BRT saknar en entydig definition. Aktörer har delade meningar om vad BRT innebär och vilken potential som sådana system har. För att driva utvecklingen framåt är det viktigt med tydligare definitioner och en förståelse för vad som är viktigt och varför. Här kan K2 bidra med mycket värdefull kunskap, avslutar Fredrik.


Fredrik Pettersson-Löfstedt är forskare på Lunds universitet och projektledare för K2-projekten Kunskapsunderlag för bättre samverkan vid planering och genomförande av svensk BRT och Eplusbuss – omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik.