Article highlighted

Kollektivtrafikens roll i klimatomställningen

Transportsektorn och samhället i stort står inför en nödvändig omställning för att begränsa den globala uppvärmningen. I en ny K2-rapport beskriver Lena Winslott Hiselius hur kollektivtrafiken både kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och till en ekonomiskt och socialt hållbar samhällsomställning.

Stockholmstrafik


Under november månad möts politiker och experter i Glasgow för att diskutera vägen fram mot en hållbar omställning som kan begränsa den globala uppvärmningen. Budskapet från FN:s klimatpanel IPCC är tydligt – läget för klimatet är akut och klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet redan om 10-20 år.

Transportsektorn står för en betydande del av de utsläpp av växthusgaser som orsakar global uppvärmning. I Sverige har transportsektorn, som enda sektor, egna mål för i vilken takt utsläppen av växthusgaser ska minska. Dessa mål säger att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010, och att transportsektorn inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045.

K2:s Lena Winslott Hiselius beskriver i en ny rapport Kollektivtrafiken och klimatutmaningen - tid för ett nytt perspektiv kollektivtrafikens roll i klimatomställningen, att kollektivtrafiken både kan bidra till att minska transportsektorns klimatbelastning och bidra till att lösa andra samhällsutmaningar som social orättvisa, buller, trafiksäkerhet och trängsel i städer.

– För att ett transportsystem utan klimatpåverkan ska vara möjligt måste vi byta perspektiv och fokusera på hur vi skapar förutsättningar för hållbara städer och regioner, där samhällsmedborgare har tillgång till transporter som varken bidrar till ytterligare global uppvärmning eller är ohållbara av sociala, ekonomiska eller av andra miljöskäl, säger Lena Winslott Hiselius.

I sin rapport lyfter Lena fram fem distinkta roller för kollektivtrafiken i klimatomställningen: att minimera de egna utsläppen, att vara föregångare i teknikutveckling och utveckling av nya tjänster, att bidra till minskade biltransporter, att skapa grundstruktur för hållbara städer och att ge legitimitet åt andra nödvändiga klimatåtgärder.

– Med en utökad målbild kan kollektivtrafiken både ha stor betydelse för samhällets möjligheter att bli mer transporteffektivt och vara en viktig pusselbit i en hållbar samhällsutveckling med förbättrad folkhälsa, gröna attraktiva stadsmiljöer och medborgare som upplever att omställningen gett dom förbättrade levnadsvillkor, menar Lena Winslott Hiselius.


Läs mer om kollektivtrafikens roll i klimatomställningen i K2-rapporten Kollektivtrafiken och klimatutmaningen - tid för ett nytt perspektiv.

Du kan också höra Lena berätta om kollektivtrafikens roll i klimatomställningen på en digital K2 Kunskapslunch onsdagen den 8 december.

Kontakt
Lena Winslott Hiselius, forskningsledare vid K2 och professor vid LTH, Lunds universitet