Article highlighted

Locka resenärer till kollektivtrafiken? Satsa på avgångar då färre reser

Det är lätt att anta att det är under rusningstid man ska satsa på kollektivtrafiken för att så många som möjligt ska välja bort bilen. Men så enkelt är det inte. En aktuell avhandling visar att kvälls- och mitt-på-dagen-turen med enstaka resenärer har stor betydelse för det totala resandet med kollektivtrafik.


Joel Hansson disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som belyser hur kollektivtrafikplanering är en balansakt där olika mål för kollektivtrafiken ständigt vägs mot varandra.

Joel har studerat olika avvägningar som görs när kollektivtrafiken ska planeras, som till exempel hur tätt det ska vara mellan hållplatser eller hur avgångar ska fördelas under olika tider på dygnet.

– Å ena sidan är det angeläget att satsa på kollektivtrafiken där det finns potential för många resor. Då satsar man på täta turer under rusningstid framför turer då färre reser. Å andra sidan är det viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla, även för de som behöver resa mitt på dagen eller på kvällen, säger Joel Hansson.

Avhandlingen visar att de avvägningar som planerare utför är mer komplexa än vad som vanligtvis framgår i utvärderingar och debatter. 

Till exempel framkommer det att avgångar utanför rusningstid kan ha stor betydelse för det totala resandet, även om antalet resor på dessa avgångar är få. Detta framgick i en studie av hur resandet förändrats efter att man utökat turutbudet utanför rusningstid på regionala tåg- och busslinjer i Skåne.

– Resandet ökade kraftigt även under rusningstid efter att några luckor i tidtabellen täppts till mitt på dagen och på kvällen, så att konsekvent timmestrafik kunde erbjudas från morgon till kväll. Resultatet tyder på att det är viktigt för rusningstidsresenärer att kollektivtrafiken är tillgänglig hela dagen, även om de normalt inte nyttjar turerna utanför rusningstid, förklarar Joel Hansson.

– Det är lätt att gå i fällan och tänka att det är under rusningstid man ska satsa på kollektivtrafiken för att få så många resenärer som möjligt. Men den enskilda turen med få resenärer är kanske inte så kostsam som den kan verka. I själva verket ser det ut som att den har stor betydelse för det totala resandet, fortsätter Joel.

Frågan om varför det är viktigt för rusningstidsresenärer att kollektivtrafiken är tillgänglig hela dagen kan Joel bara spekulera om. En förklaring kan vara att det ger en trygghet att veta att kollektivtrafiken finns där om man skulle behöva avvika från sina vanliga resetider.

Betydande skillnader mellan regional och lokal kollektivtrafik

Tidigare kollektivtrafikforskning har i stor utsträckning fokuserat på stadstrafik. Den aktuella avhandlingen lyfter i stället fram det regionala perspektivet och visar att det finns betydande skillnader i förutsättningar som påverkar de avvägningar som finns i kollektivtrafikplaneringens kärna.

– Det är farligt att ta rekommendationer från den lokala kollektivtrafiken och applicera den direkt på regional kollektivtrafik. Det finns viktiga skillnader mellan det regionala och lokala perspektivet som man måste ta hänsyn till, menar Joel Hansson.

– Exempelvis används många hållplatser på landsbygden betydligt mer sällan än hållplatser för stadstrafik, vilket gör att landsbygdshållplatsernas effekter på linjen som helhet inte handlar så mycket om restid som om pålitlighet, säger Joel.

Viktigt att tänka på vid utvärdering

  • Studien visar att effekterna av ökat utbud under lågtrafik inte är omedelbara. Man behöver därför vara uthållig när man utvärderar satsningar på lågtrafikutbud.
     
  • Enstaka turer bör inte utvärderas enligt resandet på enbart den turen.  Även om det finns till synes tomma avgångar så kan det få stora konsekvenser om man tar bort en sådan tur, enligt studien.
     
  • Bättre turutbud utanför rusningstid kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för såväl ökat resande som bättre möjligheter att använda kollektivtrafiken utanför normala arbets- och skoltider.

Joel Hansson är forskare vid Lunds universitet och K2.

I oktober 2022 disputerade Joel med avhandlingen Regional public transport: The balancing act of service planning