Article highlighted

Trygghet i kollektivtrafiken

Att människor upplever sig trygga när de ska resa med kollektivtrafiken har stor betydelse, både för att fler ska välja att resa kollektivt och för att säkerställa människors möjligheter att resa när de önskar och behöver.

miljö Malmö centralstation

K2-forskare har studerat i vilken utsträckning resenärer i Malmö upplever att det är tryggt i anslutning till Malmös större kollektivtrafiknoder. Den vanligaste orsaken till upplevd otrygghet är en rädsla att utsättas för våld eller hot om våld.

− Drygt en tiondel av de som deltog i vår studie har svarat att de har undvikit att resa med kollektivtrafiken på grund av oro för att utsättas för brott. Nästan lika många anger att de undvikit att resa med kollektivtrafiken därför att de upplever att trafikmiljön på väg till eller från hållplatsen är osäker, berättar Vanessa Stjernborg från Lunds universitet som lett arbetet med studien.
 
Vad som orsakar otrygghet tycks variera beroende på tid på dygnet. Fler anger i studien att de är otrygga under kvällar och nätter på grund av rädsla för brott, medan oron för stökiga trafikmiljöer är större under dagtid.
 
− Känslor av otrygghet bidrar till begränsningar i individers vardagliga liv. Det bidrar också till att människor väljer bort att resa kollektivt, säger Vanessa Stjernborg.
 
Flera av de som besvarat forskarnas frågor beskriver i studien tidigare erfarenheter av knarkhandel, bråk och vårdslöshet i trafiken som bidrar till att de förknippar en plats eller en situation med otrygghet. 
 
− Polisens närvaro på en plats tycks både bidra till att förbättra tryggheten och en ökad upplevelse av otrygghet, berättar Vanessa Stjernborg.
 
Studien av trygghet i anslutning till Malmös större kollektivtrafiknoder genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät som fick 552 fullständiga svar. 
 
− Genom ett deltagande angreppssätt har vi försökt få en djupare förståelse för hur människor upplever trygghet i anslutning till kollektivtrafikens hållplatser och i vilken utsträckning det påverkar människors vardag och förhållande till att resa kollektivt, avslutar Vanessa Stjernborg.
 
Läs mer om studien i K2-rapporten Upplevd otrygghet i anknytning till kollektivtrafiken i Malmö. Rapporten är författad av forskarna Vanessa Stjernborg och Sofia Rutberg.