Att realisera ny mobilitet – en analys av samverkansprocesser som formar framtidens kollektivtrafik i städer

Att realisera ny mobilitet – en analys av samverkansprocesser som formar framtidens kollektivtrafik i städer

Projektets övergripande syfte var att fördjupa kunskapen om hur planering och beslutsfattande om framtidens mobilitet görs i nya typer av samverkansprocesser i kollektivtrafiken. Empiriskt fokus har riktats mot pilotprojektet Modern mobilitet i Barkarbystaden, där nya mobilitetskoncept (självkörande minibussar och en plattform för kombinerad mobilitet) har testats i stadsdelen Barkarby i Järfälla kommun.

Projektets resultat visar att de former för samverkan mellan offentliga och privata aktörer som sker i pilotprojekt kan ha långsiktiga konsekvenser för ansvar och inflytande i planeringen av framtidens kollektiva mobilitet. Det nära samarbete som utvecklades mellan regionen, kommunen och kollektivtrafikoperatören rörde i detta fall inte endast utformning och genomförande av nya mobilitetskoncept, utan även mer strategiska frågor om kollektivtrafikens utveckling. Sammanfattningsvis står det klart att den samverkansform som har utvecklats i projektet i praktiken har inneburit ökade möjligheter för kollektivtrafikoperatören att influera viktiga vägval om framtidens kollektivtrafik.

Projektet har bidragit med ny kunskap om behovet av att utveckla systematiska arbetssätt för att säkerställa transparens och ansvarsutkrävande i beslut som fattas genom pilotprojekt. Andra lärdomar från projektet rör bl a behovet av att säkerställa ett öppet och utforskande lärande i samverkansprocesser om framtidens mobilitet, att stärka kopplingen till långsiktiga hållbarhetsmål, öka medvetenheten om politik och makt samt behov av att ha en tydlig plan för hur resultat från pilotprojekt och andra tillfälliga samverkansprocesser ska kunna tas om hand och bidra till den ordinarie kollektivtrafikplaneringen.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, Malmö universitet
Finansiär: 
K2, VTI, Järfälla kommun, Trafikförvaltningen Region Stockholm, Nobina
Budget: 
3 948 700 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Strategic Planning Capacities in a Time of Platformisation

Kelsey Oldbury & Karolina Isaksson, Nordic Journal of Urban Studies, December 2023

Roller, ansvar och inflytande i experimentella initiativ – lärdomar från forskning om pilotprojekt för framtidens kollektivtrafik

Karolina Isaksson och Kelsey Oldbury. K2 Outreach 2023:2

Experimentation for sustainable transport? Risks, strengths, and governance implications

Kelsey Oldbury, Karolina Isaksson & Greg Marsden (Eds.), 2022.

Governance arrangements shaping driverless shuttles in public transport: The case of Barkarbystaden, Stockholm

Kelsey Oldbury and Karolina Isaksson, Cities June 2021

Public transport meets smart mobility: Roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaS

Kelsey Oldbury, KTH Publication, January 2021