Att styra det nya - Samhällets styrning av och med smart mobilitet

John Hultén, Anna Wildt-Persson, Jens Alm, Erik Almlöf, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson, Anna Pernestål och Anna Wallsten, K2 Outreach 2021:1

Självkörande bilar och digitalt förmedlad samåkning, delningscyklar och kombinerade

mobilitetstjänster diskuteras idag vitt och brett inom transportbranschen men också i

samhället mer generellt. De nya lösningar som digital teknik för med sig för resor och

transporter brukar kallas ”smart mobilitet”. Smart mobilitet skapar möjligheter för en mer

hållbar och effektiv mobilitet, men innebär också risker för oönskade konsekvenser. För

att uppnå fördelarna och undvika nackdelarna kan smart mobilitet inte enbart betraktas ur

tekniska perspektiv. Den smarta mobiliteten behöver förankras i demokratiska principer

och styras utifrån samhällets målsättningar.

Syftet med denna rapport är att bidra till en diskussion om offentliga aktörers styrning av

och med smart mobilitet. I rapporten argumenterar vi för att varje kommun, region och

statlig myndighet kommer att påverkas av smart mobilitet, men att de också har möjlighet

att påverka utvecklingen. För att kunna göra det behöver de dels reflektera över sin roll

och vilka resurser de har eller inte har till förfogande; dels utarbeta ett medvetet

förhållningssätt till smart mobilitet, oavsett om strategin präglas av ett proaktivt eller

reaktivt fokus.

Forskningsprojektet som sammanfattas i denna rapport har haft ambitionen att

konkretisera hur offentliga aktörer kan stärka sin förmåga att styra utvecklingen. Det finns

inga färdiga recept att följa. Istället för ett färdigt recept, lyfts i rapporten ett antal frågor

som vi anser att kommuner, regioner och statliga myndigheter bör ställa sig själva.

Frågorna behandlar 1) vikten av att säkerställa grundläggande värden, 2) behovet av en

tydlig spelplan, 3) samverkan mellan olika aktörer, 4) medborgarnas inblandning på andra

sätt än bara som kunder, 5) vikten av organisatoriskt lärande, 6) att många av dagens

styrmedel kommer vara relevanta även i en framtid med smart mobilitet, 7) att de också

kan uppstå möjligheter till nya styrmedel, samt 8) att grundläggande styrprinciper kan

komma att behöva ifrågasättas.

I rapporten presenteras också tre scenarier för samhällsutveckling med smart mobilitet

samt en analys av hur smart mobilitet förändrar förutsättningarna att styra mot samhällets

mål. Dessutom utvecklar vi ett sätt att analysera politiska styrmedel utifrån fyra olika

typer av resurser som offentliga aktörer förfogar.

Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet ”Smart mobilitet kräver smart

governance” som har genomförts under åren 2018–2020 med finansiering från Vinnova.

Projektet har utförts av forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI),

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds universitet samt en strateg från

Trafikverket. Projektet har genomförts med koppling till det nationella kunskapscentret

för kollektivtrafik (K2).

Rapportkategori: 
K2-rapporter