Bedömningsverktyg för svensk BRT -Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige

Frida Odbacke, examensarbete, Lund University, 2018.

Syftet med detta examensarbete är att utreda hur ett bedömningsverktyg skulle kunna se ut för svensk BRT. Målet är att ta fram ett förslag på bedömningsverktyg som utgör en förlängning av befintliga BRT Guidelines. En bedömningsmodell har tagits fram med utgångspunkt i fyra befintliga planeringsguider. Dessa guider är baserade på erfarenheter från ett flertal olika kontexter och lyfter fram komponenter som anses viktiga för en framgångsrik BRT. Vilka komponenter som betonas skiljer sig åt mellan guiderna, men följande komponenter anses vara de viktigaste i alla de studerade guiderna; ett tydligt varumärke, högkvalitativa hållplatser, hög turtäthet, lång trafikperiod över dygnet, ostörd färd mellan hållplatser och gena linjesträckningar.

Rapportkategori: 
K2-rapporter