Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Projektets övergripande syfte var att fördjupa kunskapen om tillgänglighet utifrån olika perspektiv. Projektet belyser att tillgänglighetsfrågor går långt utanför transportplanering och behöver vara en integrerad del i frågor som rör invånares vardag. Resultaten visade bland annat att förändringen i tillgänglighet under Covid-19-pandemin var ojämnt fördelat mellan olika grupper, beroende på exempelvis behov av kollektivtrafik och olika möjligheter att arbeta hemifrån.

En slutsats från projektet är att investeringar i områden kring nya stationer leder till omvandlingar som tar lång tid att genomföra då de kräver förändringar i markanvändning och påverkas inte minst av ekonomiska cykler. I områden utanför storstädernas hetare fastighetsmarknad sker omvandlingen i en långsammare takt, men kan trots detta upplevas som utmanande för berörda kommuner.  

Resultaten visar att det är vanligt att resenärer anpassar sitt resande, eller till och med undviker att resa med kollektivtrafiken, på grund av känslor av otrygghet. Viktiga faktorer för människors upplevda trygghet visar sig vara utformandet av kollektivtrafiksnoderna, avstånd mellan hållplatser vid byten, omgivande trafikmiljöer och närvaron av andra människor.

Projektet har även studerat hur tillgänglighet till skolor med hållbara färdmedel kan påverkas av policyändringar och satsningar på kollektivtrafikinfrastruktur. Resultaten visar att möjliga effekter inte fördelas jämnt i städer och att ekonomiskt starkare grupper/stadsdelar har större möjlighet att nå skolor som ligger längre bort. Vårdnadshavare i ekonomiskt starkare grupper/stadsdelar har även större möjligheter att arbeta flexibelt. Resandet kan också öka till följd av det kommunala skolvalet, vilket kan innebära en tidsmässig och ekonomisk utmaning för vissa grupper i samhället. Resultaten belyser att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp kring policyval som rör trafik- och samhällsplanering.

Projektledare: 
Parter: 
Malmö universitet, Lunds universitet, Sweco
Finansiär: 
K2
Budget: 
5 373 221 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Triggers for feelings of insecurity and perceptions of safety in relation to public transport; the experiences of young and active travellers

Vanessa Stjernborg, Applied Mobilities, February 2024

How accessibility to schools is not (just) a transport problem: the case of public school choice in the city of Malmö, Sweden

Aaron Nichols & Jean Ryan, European Transport Research, November 2023

Sustainability in practice: A governmentality study about transit‐oriented development in rural areas

Freja Lina Huhle, master thesis, Malmö University, 2021

(O)trygghet, mobilitet och strategier – En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station

Sofia Rutberg, examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet, 2021

Upplevd otrygghet i anknytning till kollektivtrafiken i Malmö

Vanessa Stjernborg och Sofia Rutberg, K2 Working paper 2021:13

A study of changes in everyday mobility during the Covid-19 pandemic: As perceived by people living in Malmö, Sweden

Helena Bohman, Jean Ryan, Vanessa Stjernborg, Désirée Nilsson, Transport Policy, June 2021