Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

De senaste åren har tillgänglighet till kollektivtrafik belysts utifrån dess betydelse för hållbar utveckling – inte minst social hållbarhet. Det finns behov av att följa upp genomförda satsningar på kollektivtrafik och dess effekter på lokal och regional nivå för framtida beslutsunderlag. I dagsläget saknas ofta uppföljningar av investeringar i kollektivtrafik. Projektets syfte är att öka kunskapen kring effekter av såväl satsningar som neddragningar av kollektivtrafik. Detta görs genom att kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder. Särskilt fokus läggs på att utveckla användningen av deltagande GIS-metoder som hittills sällan använts inom transportforskning. Detta för att kunna fånga upplevelser av förändringar av tillgänglighet till kollektivtrafik. Studien baseras på två fallstudier – den ena i en urban kontext (Malmö) och den andra i en regional kontext (Västra Götaland), båda i storstadsområden. Valet av fallstudier belyser betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik i områden med såväl socioekonomiska som geografiska utmaningar. Resultaten förväntas kunna: (1) bidra till ökad kunskap om betydelsen av satsningar och neddragningar i kollektivtrafik; (2) användas som underlag för framtida beslutsfattande; och (3) bidra till en ökad förståelse för hur man kan inkludera människor i planeringsprocessen.

Projektledare: 
Parter: 
Malmö universitet, Lunds universitet, Sweco
Finansiär: 
K2
Budget: 
5 373 221 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Upplevd otrygghet i anknytning till kollektivtrafiken i Malmö

Vanessa Stjernborg och Sofia Rutberg, K2 Working paper 2021:13

A study of changes in everyday mobility during the Covid-19 pandemic: As perceived by people living in Malmö, Sweden

Helena Bohman, Jean Ryan, Vanessa Stjernborg, Désirée Nilsson, Transport Policy, June 2021