Bussar med särskilt hög standard, resstandard, image, information och tillit i ett gemensamt paket? Exemplet Malmöexpressen

Bussar med särskilt hög standard, resstandard, image, information och tillit i ett gemensamt paket? Exemplet Malmöexpressen

Projektet kommer att ge ökad kunskap om viktiga framgångsfaktorer för Buses with High Level of Standard (BHLS), där varianter av BRT räknas in, och samspelet mellan ”hårda” och ”mjuka” faktorer i detta samt hur det kan variera mellan olika grupper. Pappret kommer att belysa hur ”hårda” standardfaktorer och utformningen av fordon/trafikmiljö samverkar till att sprida kunskap, skapa image och ingjuta långsiktigt förtroende för busstrafik av typen BHLS bland resenärer och allmänhet. Analysen bygger på jämförelser av respondenternas kunskap och attityder, dels mellan Malmöexpressen (BHLS) och mer konventionell busstrafik, dels mellan personer med olika grad av egen erfarenhet av att resa med olika busslinjer i Malmö.

Inom ramen för projektet genomförs två olika kvantitativa datainsamlingar. Den första datainsamlingen är en ombordundersökning på linje 5, 4 och 8. (Linje 4 och 8 betraktas tillsammans som ett jämförelsealternativ). På linje 5 samlas svar in från 400 personer och från kontroll linjerna 200 personer per linje. Frågorna handlar om resenärernas bedömning av trafikens kvalitet när det gäller faktorer som restid, punktlighet, plats ombord mm. Bedömningen görs delvis i ”absoluta” termer, men också som en jämförelse av hur de uppfattar dessa kvaliteter för MEXen i förhållande till andra linjer. Proceduren för denna insamling är sådan att pappersenkäter delas ut till resenärer ombord på bussen och samlas in direkt när de är ifyllda. Insamlingen sker vid olika tider och veckodagar och med start vid olika hållplatser för att få en spridning på på det insamlade materialet. Insamlingar pågår under ca en vecka. Den andra datainsamlingen riktas mot ett i vissa avseenden representativt urval av Malmös befolkning, oavsett om de reser kollektivt eller inte. Denna undersökning genomförs via en så kallad panel, eftersom det på senare tid har visat sig vara svårt (omöjligt) att få en rimligt god svarsfrekvens på enkäter till allmänheten. Via en befintlig panel kommer vi att samla in svar från 500 personer boende i Malmö tätort.

Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
134 000 kr
Period: 
2018 till 2019