CYNKA: Kombinerad mobilitet mellan Cykel och Kollektivtrafik för regional Arbetspendling

CYNKA: Kombinerad mobilitet mellan Cykel och Kollektivtrafik för regional Arbetspendling

Projektets övergripande syfte var att undersöka hur cykel och kollektivtrafik kan kombineras på sätt som har potential att minska bilanvändningen med fokus på regional arbetspendling. Det blev tydligt i projektet att det inte alltid råder eller finns en samverkan mellan kommuner, regionen och Trafikverket som har ansvar för en eller flera delar av hela-resan-perspektivet och där ansvariga organisationer befinner sig på olika planeringsnivåer. Aktörerna har olika intresse, mandat, handlingsutrymme och rutiner för att arbeta med frågor som är kopplade till kombinerad mobilitet vilket medverkar till svårigheter att få helheten att hänga ihop. Inte bara mellan de olika planeringsnivåerna utan också inom. Således finns det utmaningar både i det vertikala och horisontella samarbetet med ansvariga aktörer.  Uppdelningen av ansvar leder även till en avsaknad av en aktör som tar det övergripande ansvaret för frågan. I förhållande till Skånetrafiken har inte frågan kring cykel och kollektivtrafik varit politiskt prioriterade och det har saknats tydliga strategier och riktlinjer inom och för Skånetrafiken för hur de ska arbeta med frågan. Sammanfattningsvis illustrerar projektet att Skånetrafiken och ansvariga politiker snarare har agerat reaktivt än proaktivt i frågor som rör kombinerad mobilitet med cykel och kollektivtrafik. För att få till stånd bättre förutsättningar för detta krävs ett mer långsiktigt och strategiskt arbete med framtida mobilitetslösningar som på sikt kan bidra till uppfyllelsen av klimat- och transportpolitiska mål.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, Lunds universitet, K2
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
1 355 000 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik (2)

Jens Alm, Karin Thoresson och Till Koglin, K2 Working Paper 2023:4

Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik (1)

Robin Nuruzzaman, Celina Negro, Theresa Schneider, Till Koglin och Jens Alm, K2 Working paper 2021:15