Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling

Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling

Projektets övergripande syfte var att utveckla kunskapen om hur kollektivtrafiken kan bidra till en hållbar lokal och regional utveckling där olika grupper i samhället inkluderas. I det här projektet adresseras särskilt olika fördelningsaspekter, såsom exempelvis skillnader i effekter för olika geografiska områden, skillnader mellan olika resenärer, samt skillnader för olika socioekonomiska samhällsgrupper. En av delstudierna belyser effekterna av stationers läge i järnvägsnätverket på småhuspriser, och resultaten visar att effekterna i hög utsträckning drivs av närheten till agglomerationer. Detta innebär att stationer som ligger i de större städerna, men också stationer som ligger nära eller mellan de större städerna, visar kraftiga effekter. För stationer som ligger längre ifrån de större arbetsmarknadscentrumen har närhet till stationen ingen eller begränsad effekt på småhuspriserna. En annan delstudie lyfter buss som ett alternativ där tillgänglighet erbjuds till större delar av en region, och till en lägre kostnad än tåg, och är därför ett viktigt alternativ för att kunna erbjuda god tillgänglighet geografiskt. I en tredje delstudie studeras effekter av Citytunneln på bostadsrättspriser i Malmö, och de olika berörda områdena jämförs med områden av liknande karaktär. De tydligaste effekterna fanns för de lägre prissegmenten. Sammanfattningsvis lyfter projektet flera exempel på att effekter av kollektivtrafikinvesteringar varken sker per automatik eller är lika för alla kontexter, utan att det finns fördelningsaspekter som kan vara viktiga att inkludera i planeringen av kollektivtrafik.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Malmö universitet, Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
4 398 654 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

How the built environment and the railway network can affect the mobility of older people : Analyses of the southern Swedish region of Scania

Rosalia Camporeale, Anders Wretstrand and Magnus Andersson, Research in Transportation Business & Management, March 2019

Appraisal of a regional public transport project: A document and interview analysis on a light rail case in Sweden

Erik Johansson, Anna Anund and Till Koglin, Case Studies on Transport Policy, June 2019

Same, same but different? Neighbourhood effects of accessibility on housing prices

Helena Bohman, Transport Policy, June 2021

Borrowed sizes: A hedonic price approach to the value of network structure in public transport systems

Helena Bohman and Désirée Nilsson, Journal of transport and land use, January 2021

Kollektivtrafikens effekter

Helena Bohman, Magnus Andersson, Désirée Nilsson och Erik Johansson, K2 Outreach 2020:5, mars 2020