Effekter av kollektivtrafikåtgärder - en kunskapsöversikt

Effekter av kollektivtrafikåtgärder - en kunskapsöversikt

I inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 betonar Trafikverket att det inom vissa områden saknas kunskap för att kunna bedöma effekter av olika åtgärder. I underlaget betonas vikten av att satsa på att utveckla metoder och effektsamband där de saknas eller där verifierade samband inte finns. Inom kollektivtrafikområdet finns behov av utvecklade metoder och ökad kunskap för att vi bättre ska förstå effekter av såväl fysiska åtgärder som andra typer av styrmedel. Forskningsprojektets syfte är att sammanfatta den kunskap som finns i Sverige och internationellt om effekter av åtgär­der i lokal och regional kollektivtrafik samt identifiera kunskapsluckor och peka på behov av fördjupade studier.

Projektledare: 
Desiree Nilsson, K2 och Malmö högskola
Parter: 
Trafikverket, Malmö högskola
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
340 000 kr
Period: 
2016

Publikationer kopplade till projektet

Effekter av kollektivtrafiksatsningar

Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, Lena Fredriksson. K2 Working Paper 2017:4.