Effekter av kollektivtrafiksatsningar

Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, Lena Fredriksson. K2 Working Paper 2017:4.

Det saknas kunskap för att kunna bedöma effekter av olika kollektivtrafikåtgärder. Det menar Trafikverket i inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029. Vikten av att satsa och utveckla metoder och identifiera och kvantifiera effekter av åtgärder betonas också i underlaget. Rapporten "Effekter av kollektivtrafiksatsningar" sammanfattar den kunskap som finns i Sverige och internationellt om effekter av åtgärder i lokal och regional kollektivtrafik.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: