Ekonomiska stöd och styrmedel för hållbar mobilitet – nordiska erfarenheter av statliga incitamentsupplägg

Ulrik Berggren, K2 Working paper 2019:12, oktober 2019

Rapporten består inledningsvis av en kortfattad sammanställning över statliga

ekonomiska incitament för främjande av hållbar mobilitet i städer i de nordiska

länderna. Sammanställningen är tänkt att ge en överblick, men gör inte anspråk på att

vara heltäckande. Följande aspekter redogörs kortfattat:

- Hur ges finansiellt stöd till förändringar som krävs för hållbar mobilitet?

- Hur används ekonomiska styrmedel och med vilka motkrav från mottagarna

av stöd?

- Vilka fördelar och nackdelar har olika stöd och styrmodeller?

- Vad finns det för erfarenheter och vilka rekommendationer ges från respektive

land?

Därefter följer ett kapitel som avhandlar slutsatser som drogs utifrån diskussioner som

skedde under en seminarieworkshop i april 2019.

Begreppet ”hållbar mobilitet” tillämpas i denna text på förflyttningar som sker med

färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik och främst exempel på incitament som främjar

hållbar urban mobilitet har tagits med.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: