Att förstå mobilitetsmönster i tio svenska regioner

Att förstå mobilitetsmönster i tio svenska regioner

I detta projekt sammanställdes och analyserades en uppsättning faktorer som kan komplettera och förbättra förståelsen för resandet med kollektivtrafik och icke-motoriserade transporter i tio svenska kommuner. Data samlades in via kontakter med tjänstepersoner i regioner och kommuner och från officiella register. Datainsamlingen visade på brister i statistik om  hållbara transporter i Sverige och till viss del brist på förståelse för varför den här datan är viktig. En lärdom från projektet var att det finns behov av att i mycket större utsträckning samla in och följa upp grundläggande data om kollektivtrafik och infrastruktur för icke-motoriserade transporter. Detta inte minst för att få en korrekt och transparent bild av nyttan av de pengar som investeras i dessa transportsätt. Resultaten från studien visade, på ett statistiskt signifikant sätt, att en högre kollektivtrafikanvändning i dessa svenska kommuner är förknippat med:

• Större befolkning och ökad täthet av arbetsplatser

• Högre välstånd mätt som regionens BNP per capita

• Ett större totalt utbud av kollektivtrafikkilometrar per person

• Ett större totalt utbud av kollektivtrafiksäten per person

• Tätare hållplatser/stationer för kollektivtrafik

• Större andel av budgeten som går till investeringar i kollektivtrafik

Antal parkeringsplatser för bil och cykel hjälpte inte till att förklara andelen kollektivtrafikresor, så en mer grundlig studie av betydelsen av parkeringsplatser vid kollektivtrafiknoder utifrån svenska förhållanden kan behövas. Studien visade också att gång- och cykelanvändning i dessa kommuner inte kunde förklaras av mängden infrastruktur för icke-motoriserad trafik eller med data som demografi, stadens form eller mobilitetsrelaterade faktorer.

Project manager: 
Parties: 
Lund University
Financier: 
K2
Budget: 
441 000 kr
Period: 
2020 to 2022

Publications linked to this project

Exploring the Energy Saving Potential in Private, Public and Non-Motorized Transport for Ten Swedish Cities

Jeffrey R. Kenworthy & Helena Svensson. Sustainability 2022