Beslutsprocesser i Sverigeförhandlingen - finansiering och styrning

Beslutsprocesser i Sverigeförhandlingen - finansiering och styrning

Målsättningarna för och förhoppningarna på kollektivtrafiken att öka sin marknadsandel på bekostnad av bilen och flyget och därmed bidra till att uppnå Sveriges klimatmål är höga. Höga målsättningar kräver stora satsningar och dessa kräver finansiering. Projektet syftar till att analysera beslutsprocesserna för finansieringslösningar inom kollektivtrafikområdet i bred bemärkelse.

I centrum för forskningsprojektet står Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett initiativ från den svenska regeringen för att utveckla en plan för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. I anslutning till detta förhandlas även om kollektivtrafik och infrastrukturinvesteringar i storstäderna samt bostadsbyggande. En central fråga för förhandlingen är finansieringen. Sverigeförhandlingen erbjuder således ett lämpligt case för att studera policyprocesser kring finansiering.

I ett första steg fokuserar forskningsprojektet på de kalkyler som genomförs i samband med förhandlingen. Lönsamhet i kostnads- nyttoanalyser (eng. Cost-Benefit Analysis, CBA) tillmäts stor betydelse i diskussioner kring offentliga investeringar i transportsektorn och är således en viktig beståndsdel i förhandlingsspelet. Av speciellt intresse i Sverigeförhandlingen är att kommunerna förväntas ta fram kalkyler också på sociala nyttor för sina projekt, något som traditionellt legat utanför cost-benefit analys. Den första delstudien studerar hur kommunerna går tillväga för att inkludera sociala nyttor i sina nyttoanalyser och vilken påverkan dessa får i förhandlingen om finansieringen.

Project manager: 
Erik Ronnle, Lunds universitet
Parties: 
Lunds universitet
Financier: 
K2
Period: 
2014 to 2019

Publications linked to this project

Planners’ analysis and opportunism – benefit analysis in the Swedish HSR-project: a preliminary analysis

Erik Ronnle, European Planning Studies, July 2017

A novel approach to economic evaluation of infrastructure?—Examining the benefit analyses in the Swedish high-speed rail project

Erik Ronnle, Case Studies on Transport Policy, 2017.

Justifying mega-projects – An analysis of the Swedish high-speed rail project

Erik Ronnle, doctoral thesis, 2019.

Alternativ finansiering av kollektivtrafik: en kunskapsöversikt

Erik Ronnle. K2 Outreach 2015:6. Lund 2015.