Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Projektet har utvärderat utformningar av busshållplatser i Malmö ur resenärernas perspektiv och identifierat utmaningar och möjligheter för utveckling av busshållplatser, inte bara som trafiknoder, utan som offentliga och sociala rum.

Resultatet visar att den fysiska och sociala miljön kring hållplatsen är av stor betydelse för hur hållplatsen används och huruvida den uppfattas som en säker plats.  En bra fysisk infrastruktur i närheten av väntplatsen ökar hållplatsens kvalitet som offentligt rum genom att stödja olika väntesituationer och aktiviteter för människor. Busshållplatser som attraherar många människor uppfattas i sin tur som säkra platser.  Hållplatser på isolerade platser som inte har stöd från den fysiska och sociala omgivningen riskerar däremot att försummas eller användas av grupper för avvikande beteende.

Projektet bidrar med kunskap om hållplatsens planering och utformning som utgår från användarnas aktivitet under väntetid. Resultatet visar att busshållplatser inte bara bör ses som teknisk infrastruktur, utan som potentiellt rika stadsrum och offentliga platser. I stället för att skapa standardiserade utrymmen som syftar till att ge förutsägbara väntesituationer bör vi sträva efter att ge användarna flera alternativ till sittplatser och möjligheter till spontana aktiviteter under väntetiden.

Planeringen av hållplatserna bör ta hänsyn till hur den fysiska och sociala miljön påverkar väntesituationen och kvaliteten på den offentliga platsen. Planeringen av busshållplatserna i stadens periferier bör särskilt överväga att integrera busshållplatsen med andra tjänster för att möjliggöra fler aktiviteter och fler användare på platsen och på så sätt skapa mer attraktiva och säkrare väntplatser.

Project manager: 
Parties: 
Malmö universitet
Financier: 
K2
Budget: 
450 000 kr
Period: 
2020 to 2021

Publications linked to this project

Transit places and the production of public spaces

H.A Tran & J. Hyeong. In Lindkvist, C and Melin, A. (eds.) Just mobility, transport and urban Infrastructure, Urbanmattersjournal.com