Punktlig Tågtrafik i Storstadsregionerna – del 2, simulering i PROTON

Punktlig Tågtrafik i Storstadsregionerna – del 2, simulering i PROTON

Projektets övergripande syfte var att 1) undersöka förhållandet mellan primära och sekundära tågförseningar i Skåne, 2) att kvantifiera hur mycket förseningarna behöver minska för att uppnå branschens punktlighetsmål, 3) bygga kunskap om simulering av järnvägstrafik i det nya verktyget PROTON, 4) simulera en tänkt tidtabell för 2025 i Skåne, med tätare Öresundstågstrafik.

Projektets resultat visar att 1) ca 36% av förseningarna i Skåne var primära*, så att varje primärförseningsminut genererar ca 1.8 minut sekundära förseningar. 2) För att nå 95% punktlighet 2019 hade primärförseningarna behövt vara 50% lägre, och vid 2025 behöver de minska med ca 67%. Om primärförseningarna är på en konstant nivå uppskattar vi att punktligheten skulle falla till 82%.

Sammanfattningsvis illustrerar projektet att förekomsten av primärförseningar måste minska snabbt och drastiskt för att järnvägen ska bli tillräckligt punktlig, och att behovet av detta ökar snabbt när trafikutbudet ökar.

Projektet har bidragit med ny kunskap om primär- och sekundärförseningar, om behovet av och prioriteringar i punktlighetsarbete, om kalibrering av simuleringsmodeller, samt om makroskopisk simulering av järnvägstrafik.

* Primärförsening avser direkta förseningar för ett tåg, till exempel för att det drabbas av ett dörrfel. Sekundärförsening avser följdförseningar som uppstår som en konsekvens av andra förseningar, till exempel att ett tåg försenas in till en station, för att framförvarande tåg fått ett dörrfel. Sekundärförseningar kan i sin tur också ge upphov till andra sekundärförseningar, men de kan alla i grunden härledas till primärförseningar.

Project manager: 
Research areas: 
Parties: 
Lunds universitet, K2
Financier: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2021 to 2022

Publications linked to this project

Simulating the Punctuality Impacts of Early Freight Train Departures

Johansson, I., Palmqvist, C.W. & Sipilä, H. Conference paper submitted to World Congress on Railway Research 2022, Birmingham, UK.

A Method to Separate Primary and Secondary Train Delays in Past and Future Timetables Using Macroscopic Simulation

Carl-William Palmqvist, Ingrid Johansson and Hans Sipilä, Preprint submitted to Transportation Research Part B: Methodological, July, 2022

Passenger Volumes and Dwell Times for Commuter Trains: A Case Study Using Automatic Passenger Count Data in Stockholm

Ruben Alaric Kuipers and Carl-William Palmqvist. Applied Sciences, June 2022.