Förändrade förutsättningar för kollektivtrafikens finansiering till följd av Covid-19

Förändrade förutsättningar för kollektivtrafikens finansiering till följd av Covid-19

Projektet har undersökt effekterna av Covid-19 för kollektivtrafiken och dess finansieringsmodeller på både kort och längre sikt, med särskilt fokus på den svenska kontexten. De tre svenska storstadsregionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, har använts som fall. Projektet visar hur biljettintäkterna drastiskt minskade i alla tre regionerna, samtidigt som kostnaderna för kollektivtrafiken varit i stort sett oförändrade. För att kompensera infördes öronmärkta statliga bidrag vid flera tillfällen. De tre regionerna svarade på finansieringsutmaningen på liknande sätt, men med vissa variationer. Region Skåne var den enda regionen som i ett tidigt skede minskade utbudet för att minska kostnaderna. För att möta efterfrågeförändring introducerades nya biljettyper. Andra åtgärder som genomfördes, till exempel spridda skolstarter och förbättrad trafikinformation, kan påverka kostnaderna på längre sikt om de genomförs i större skala och över längre tidsperioder. Framtida konsekvenser av pandemin för kollektivtrafiken och dess finansiering är svåra att bedöma. I projektet analyserades framtiden utifrån fyra olika scenarier - "Nedåtgående spiral", "Återgång", "Nya mobilitetssystem" och "Kollektivtrafik som ryggrad". Analysen indikerar att kollektivtrafikaktörerna särskilt bör försöka undvika och vara beredda att hantera scenariot "Nedåtgående spiral".

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2, Västra Götalandsregionen
Budget: 
800 000 kr
Period: 
2020 till 2021

Publikationer kopplade till projektet

Funding public transport under pressure - the case of Amsterdam

Fabio Hirschhorn Zonana, August 2021

Public transport funding under pressure

John Hultén, Claus Hedegaard Sørensen, Elisabeth Lång, Fabio Hirschhorn Zonana and Jens Alm, K2 Working paper 2021:12