Förändrade förutsättningar för kollektivtrafikens finansiering till följd av Covid-19

Förändrade förutsättningar för kollektivtrafikens finansiering till följd av Covid-19

Projektet ska utifrån ett oberoende forskarperspektiv följa hur kollektivtrafikens kostnader och intäkter förändras till följd av Corona-pandemin, samt de åtgärder som vidtas av olika aktörer och vilka effekter dessa har på både kort och längre sikt. Syftet är att skapa kunskap om konsekvenser för kollektivtrafikens finansiering och förutsättningar att uppnå politiska målsättningar på längre sikt. Projektet genomförs som en jämförande fallstudie som förutom Västra Götalandsregionen, inkluderar de andra två storstadsregionerna i Sverige samt ytterligare någon eller några regioner i Norden/Europa utanför Sverige. Fallen jämförs dels med varandra, dels över tid med fokus på tre olika faser; en akut krisfas; en stabiliseringsfas, samt ett nytt normalläge. Projektet ska resultera i en rapport som ger en lägesbild av utvecklingen fram till och med våren 2021, samt som pekar ut frågeställningar för fortsatta studier för att analysera mer långsiktiga konsekvenser. Projektet genomförs inom ramen för K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2, Västra Götalandsregionen
Budget: 
300 000 kr
Period: 
2020 till 2021