IMPACT-1

IMPACT-1

Projekt IMPACT-1 är ett pilotprojekt som så småningom kommer att göra det möjligt att bedöma de samhälleliga effekterna av de många aktiviteter i Shift2Rail. Shift2rail är en enorm investering i forskning och innovation inom järnvägen som genomförts in ramen för Horizon 2020.

Den svenska forskargruppen inom IMPACT-1 arbetar med tre olika arbetspaket.

  • I det första arbetspaketet ska järnvägssektorn studeras samtidigt som relevanta samhällsmål ska definieras. Många mål är i dag motsägelsefulla och handlar om hållbarhet, tillväxt, regional integration, konkurrenskraft och städer som är värda att leva i. Forskarna kommer använda sig av litteraturstudier, intervjuer med experter och workshops.
  • I det andra arbetspaket ska specifikationer för transportmodeller tas fram för att i ett senare skede kvantitativt utvärdera den samhällsekonomiska påverkan av teknologiutvecklingen som sker inom Shift2Rail, framförallt påverkan på färdmedelsval.
  • I det tredje forskningsprojektet ska de övergripande målen inom Shift2Rail kan mätas genom en nyckeltalsmodell. Tillvägagångsättet är att hitta relevanta nyckeltal för de tekniska demonstratörer som utvecklas inom Shift2Rail och med hjälp av dessa visa hur de förväntade resultaten i viktiga målområden inom Shift2Rail uppnås.

IMPACT-1 leds av den tyska forskningsinstitutionen DLR (Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt).

Projektledare: 
Ida Kristoffersson, Joakim Ahlberg, K2/VTI
Parter: 
Trafikverket, VTI, KTH, Deutsche Bahn, DLR, Ansaldo, Bombardier, Construcctionens y Auxiliar de Ferrocarriles, Siemens.
Finansiär: 
Shift2Rail, Trafikverket
Budget: 
2 700 000 kr
Period: 
2016 till 2018