Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Kollektivtrafiken upplever just nu en stark utvecklings- och innovationsfas som drivs på av teknologiska förändringar, inte sällan initierade av marknadens aktörer. MaaS, självkörande bussar, förändrade biljettsystem och annan ny teknologi gör att kollektivtrafiken har stora möjligheter att flytta fram sina positioner och bidra till att göra lokala och regionala transportsystem mer hållbara. Samtidigt är verksamheten till stor del styrd av omfattande upphandlingsprocesser och långsiktiga avtal på en marknad, präglad av ett begränsat antal stora anbudsgivare. I detta ligger en spänning mellan å ena sidan förändring och nya möjligheter genom konkurrens, och å andra sidan stabilitet och långsiktig samverkan. Tioåriga avtal om upphandlad trafik, vilka traditionellt sett inte tagit hänsyn till snabb teknisk utveckling, kan riskera att leda till stagnerande kollektivtrafikystem.

Ovan beskrivna utveckling aktualiserar flera kritiska frågor: 1) Hur påverkar den teknologiska utvecklingen kollektivtrafikmarknaden och dess aktörer? 2) Hur kan nya möjligheter till innovation och hållbar omställning tas till vara i upphandlings-processer och i långsiktiga avtal mellan marknadens aktörer? 3) Vad för typ av avtalskonstruktioner behövs för att kunna uppmuntra till utvecklings- och innovationsarbete under avtalens löptid? 4) Vilket utrymme finns för nya aktörer med nya tekniska lösningar att träda in och agera på marknaden och hur påverkar detta marknadernas funktionssätt? Dessa frågor utforskas inom ramen för detta forskningsprojekt, vars övergripande syfte är att undersöka dels hur innovation kan främjas på kollektivtrafikens marknader, dels hur teknologisk förändring påverkar marknadernas funktionssätt.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, Molde
Finansiär: 
K2
Budget: 
4 249 266 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Marketization in Crisis: The Political Economy of COVID-19 and the Unmaking of Public Transport in Stockholm

Alexander Paulsson & Till Koglin. Critical Sociology 2022.

Frivillighet och konsekvensernas decentralisering

Alexander Paulsson och Jørgen Aarhaug, K2 Working paper 2021:18

Innovation genom konkurrens eller samverkan?

Karin Thoresson, Lisa Hansson, Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Malin Aldenius och Ewa Rosén, K2 Working paper 2021:17

Marknad i kris? Kollektivtrafikens syn på avtalsmodeller under pandemin

Alexander Paulsson och Till Koglin, K2 Working paper 2021:8

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Birgitta Vitestam, Alexander Paulsson, Karin Thoresson, Lisa Hansson och Ewa Rosén, K2 Working paper 2021:3