Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Projektets övergripande syfte var att undersöka dels hur innovation kan främjas på kollektivtrafikens marknader, dels hur teknologisk förändring påverkar marknadernas funktionssätt. Mer specifikt undersöktes hur den teknologiska utvecklingen, inklusive digitalisering och elektrifiering, påverkar kollektivtrafikmarknaden och dess aktörer. Vidare var syftet att undersöka hur nya möjligheter till innovation och hållbar omställning kan tas till vara i upphandlings­processer och i långsiktiga avtal mellan marknadens aktörer?

Projektets resultat visar att innovation och teknologisk utveckling sker utanför marknadsrelationerna. Eftersom verksam­heten till stor del styrd av omfattande upphandlingsprocesser och långsiktiga avtal på en marknad, präglad av ett begränsat antal stora anbudsgivare, upplevs detta styra möjligheterna för innovation. Å ena sidan finns möjligheter till förändring genom konkurrens och viljan att sticka ut, men å andra sidan präglas marknaden av stabilitet och långsiktig samverkan. Detta gör att ingen upplever sig ansvarig för att införa teknologier eller arbeta med innovation så länge nyttorna inte är möjliga att beräkna.

Sammanfattningsvis illustrerar projektet att det råder brister i kunskapen om hur innovation kan främjas på kollektivtrafikens marknader och hur teknologisk förändring påverkar marknadernas funktionssätt. Även om detta projekt bidragit med ny kunskap, har samtidigt nya frågor rests som handlar om hur externa chocker såsom Covid-19 kan hanteras inom ett avtal, hur avtal kan konstrueras för att främja innovation och hur teknologiska förändringar kan integreras i långsiktiga avtal.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö universitet, VTI, Molde
Finansiär: 
K2
Budget: 
4 249 266 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Innovation in stable competitive tendering regimes: An insoluble knot?

Lisa Hansson, Malin Aldenius, Alexander Paulsson, Karin Thoresson & Birgitta Vitestam, Research in Transportation Economics, September 2023

Innovation på beställning? Trafikföretagens syn på innovationer i upphandlad kollektivtrafik

Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Karin Thoresson, Lisa Hansson, Malin Aldenius och Ewa Rosén. K2 Working Paper 2023:1

Marketization in Crisis: The Political Economy of COVID-19 and the Unmaking of Public Transport in Stockholm

Alexander Paulsson & Till Koglin. Critical Sociology 2022.

Frivillighet och konsekvensernas decentralisering

Alexander Paulsson och Jørgen Aarhaug, K2 Working paper 2021:18

Innovation genom konkurrens eller samverkan?

Karin Thoresson, Lisa Hansson, Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Malin Aldenius och Ewa Rosén, K2 Working paper 2021:17

Marknad i kris? Kollektivtrafikens syn på avtalsmodeller under pandemin

Alexander Paulsson och Till Koglin, K2 Working paper 2021:8

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Birgitta Vitestam, Alexander Paulsson, Karin Thoresson, Lisa Hansson och Ewa Rosén, K2 Working paper 2021:3